Banky, finančné inštitúcie

Pripravuje sa v NR SR – Podielový fond nehnuteľností

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2006

V súčasnosti sa v NR SR prerokúva novela zákona o kolektívnom investovaní, ktorej znenie koncom decembra minulého roku Ministerstvo predložilo na prerokovanie do NR SR. Návrh zákona predovšetkým zavádza nový typ podielového fondu s investičnou stratégiou umožňujúcou investovanie na trhu nehnuteľností a na jeho navrhovanú úpravu sa spolu prizrieme.NOVELA ZÁKONA O KOLEKTÍVNOM INVESTOVANÍ

Koncom decembra minulého roku Ministerstvo financií SR vypracovalo a do NR SR predložilo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.

ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND NEHNUTEĽNOSTÍ

Návrh zákona predovšetkým zavádza nový typ podielového fondu s investičnou stratégiou umožňujúcou investovanie na trhu nehnuteľností. K doposiaľ existujúcim typom špeciálnych podielových fondov sa tak pridáva ďalší typ špeciálneho podielového fondu – špeciálny podielový fond nehnuteľností, ktorého zavedenie si vyžiadali požiadavky správcovských spoločností a investorov. Podľa návrhu zákona jeden investor môže nadobudnúť podielové listy len za aktuálnu cenu prevyšujúcu 3 000 Eur, prípadne musí byť počiatočná hodnota jedného podielu najmenej 3 000 Eur. Uvedená hranica by v podmienkach SR mala znamenať rozlíšenie medzi bežným retailovým investorom a typickým investorom, pre ktorého je určený takýto typ investícií.

Vzhľadom na investičný horizont investícií do nehnuteľností sa na špeciálny podielový fond nehnuteľností nevzťahujú obmedzenia aplikovateľné pre ostatné špeciálne podielové fondy,  ktoré sa týkajú dĺžky doby na ktorú môže byť špeciálny fond vytvorený (na dobu určitú) a jeho formy (otvorený alebo uzavretý fond). Špeciálny podielový fond nehnuteľností môže byť vytvorený aj na dobu neurčitú a možno ho vytvoriť aj ako uzavretý podielový fond.

MAJETOK V ŠPECIÁLNOM PODIELOVOM FONDE NEHNUTEĽNOSTÍ

Majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno investovať predovšetkým do nehnuteľností a jednak do majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno nadobúdať iba nehnuteľnosti, s ktorými sa bežne obchoduje a ktoré sú oceniteľné výnosovou metódou (sú spôsobilé pri bežnom hospodárení prinášať pravidelný a dlhodobý výnos) alebo sú spôsobilé priniesť zisk z predaja. K majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností možno zriadiť záložné právo alebo vecné bremeno alebo užívacie právo tretej osoby, rovnako ako je možné do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobúdať nehnuteľnosti, ku ktorým už bolo zriadené záložné právo alebo nehnuteľnosti, ktoré už sú zaťažené vecným bremenom alebo užívacím právom tretej osoby za podmienok stanovených v zákone.

MOŽNOSŤ INVESTOVAŤ DO NADOBUDNUTIA ÚČASTI V REALITNEJ SPOLOČNOSTI

Umožňuje sa i investovať majetok v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do nadobúdania účasti v realitnej spoločnosti, ktorou sa na účely zákona o kolektívnom investovaní rozumie obchodná spoločnosť vo forme akciovej spoločnosti s vymedzeným predmetom podnikania v oblasti nehnuteľností, vrátane ich výstavby a rekonštrukcie. Správcovská spoločnosť spravujúca špeciálny podielový fond nehnuteľností môže do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností nadobudnúť účasť len v takej realitnej spoločnosti, ktorá spĺňa vymedzené podmienky. Pre správcovskú spoločnosť spravujúcu špeciálny podielový fond nehnuteľností je stanovený investičný limit 30% z hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností pre investovanie do jednej realitnej spoločnosti.

Očakáva sa, že po rozbehnutí tohto druhu investovania budú významnú časť investícií tvoriť investície do bytov. V prípade, že návrh zákona úspešne prejde legislatívnym procesom, mal by nadobudnúť účinnosť 1. mája 2006.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....