Podnikatelia

Pripravuje sa v NR SR – Zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2015

Účelom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

Návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej správy (ďalej len „návrh zákona“ alebo „navrhovaný zákon“) bol do Národnej rady Slovenskej republiky predložený dňa 28. mája 2015. Predkladateľ navrhuje nadobudnutie účinnosti dňom 1. októbra 2015.

Účelom navrhovaného zákona je zriadenie jednotného registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“) a poskytovanie údajov z neho. V súčasnej dobe existuje viacero registrov uvedených subjektov, pričom registre vykazujú rôznu kvalitu údajov a evidujú rôzne údaje. Niektoré centrálne registre sú dokonca vedené manuálne. Existujú aj decentralizované registre, napríklad obce registrujú samostatne hospodáriacich roľníkov. Účelom registra právnických osôb je zaviesť jeden centrálny register, v ktorom by centrálne boli zhromaždené údaje z rôznych registrov. Používateľ registra bude môcť z registra získať garantované údaje, napríklad podnikateľ o určitej právnickej osobe.

Zriadenie registra právnických osôb a zapisované údaje upravuje ustanovenie § 2 a 3 návrhu zákona. Do registra právnických osôb by sa mali zapisovať údaje o (1) právnickej osobe, (2) fyzickej osobe – podnikateľovi, (3) podniku zahraničnej osoby a o organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby, (4) orgáne verejnej moci, (5) odštepnom závode a (6) organizačnej zložke, zriadenej slovenskou právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo orgánom verejnej moci, ak sa zapisuje do osobitným predpisom ustanovenej evidencie (ďalej len „zapísaná organizačná zložka“). Osoba, ktorá je povinná poskytovať údaje do registra právnických osôb (ďalej len „povinná osoba“) by podľa návrhu zákona určovala, ktoré organizačné zložky bez právnej subjektivity sa zapisujú do registra právnických osôb.

Podľa návrhu zákona by mala platiť zásada hodnovernosti (materiálnej publicity) údajov v registri právnických osôb. Zásada hodnovernosti znamená, že údaje v registri právnických osôb sa považujú za úplné a zodpovedajúce skutočnosti, kým nie je preukázaný opak. Proti tomu, kto by sa v dobrej viere spoliehal na údaje v registri právnických osôb, nebude môcť iná osoba namietať, že tieto údaje nie sú úplné alebo nezodpovedajú skutočnosti. Správcom registra právnických osôb by podľa návrhu zákona mal byť Štatistický úrad Slovenskej republiky (ďalej len „štatistický úrad“).

Rozsah údajov zapisovaných do registra právnických osôb upravuje ustanovenie § 3 návrhu zákona. Ustanovenie § 3 upravuje rozsah údajov pre jednotlivé kategórie subjektov, ktoré sa zapisujú do registra právnických osôb (ďalej len „zapisované subjekty“). Ide napríklad o názov adresu, dátum vzniku alebo označenie evidencie z ktorej boli údaje poskytnuté do registra právnických osôb a označenie povinnej osoby, ktorá ich poskytla.

Poskytovanie údajov do registra právnických osôb upravuje ustanovenie § 4 až 6 navrhovaného zákona. Povinnými osobami by mali byť orgány verejnej moci, ktoré vedú príslušné registre, napríklad Obchodný register, alebo register občianskych združení. Ak zapisované osoby nie sú povinné byť registrované v osobitnom registri, povinnou osobou by mal byť orgán verejnej moci, ktorý koná vo veci vydania oprávnenia na podnikanie alebo orgán verejnej moci, ktorý zriadil zapisovanú osobu, ktorá sa neregistruje v príslušnom registri. Povinné osoby by mali poskytovať údaje o zapisovaných osobách štatistickému úradu, a to v rozsahu v akom takýmito údajmi disponujú.

Povinná osoba by mala údaje poskytovať v elektronickej podobe štatistickému úradu vždy pri zápise, zmene alebo výmaze údajov do príslušného registra. Poskytovanie údajov by sa malo týkať aj údajov, ktoré boli v minulosti vymazané či zmenené. Ak sa povinná osoba nedohodne so štatistickým úradom inak, mala by plniť povinnosť poskytovania údajov tak, že zabezpečí technickú dostupnosť hodnôt údajov a zverejní na svojom webovom sídle podrobnosti o spôsobe a periodicite plnenia povinností zverejňovania údajov v registri právnických osôb. Štatistický úrad vykoná zápis do registra právnických osôb bezodkladne po tom, ako sú mu povinnou osobou poskytnuté zapisované údaje a zapisuje ich v takých hodnotách údajov, ktoré sú mu povinnou osobou poskytnuté.

Ustanovenie § 7 návrhu zákona upravuje poskytovanie údajov z registra právnických osôb. Štatistický úrad by po schválení návrhu zákona poskytoval údaje z registra právnických osôb v elektronickej podobe, automatizovaným spôsobom, bezodplatne a v rozsahu plnenia úloh podľa osobitných predpisov (1) orgánom štátnej správy, (2) súdom, (3) obciam a vyšším územným celkom, (4) iným orgánom verejnej moci, (5) fyzickým osobám a právnickým osobám, ak im bol zverený výkon úloh podľa osobitných predpisov a (6) iným členským štátom Európskej únie alebo tretím štátom, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Iným osobám by bol register právnických osôb bezplatne verejne prístupný prostredníctvom webového sídla štatistického úradu. Prostredníctvom štatistického úradu by mohol ktokoľvek požiadať o vydanie výpisu, odpisu či obdobného výstupu. Na tieto účely štatistický úrad sprístupní na ústrednom portáli verejnej správy elektronickú službu verejnej správy.

Generický register upravuje ustanovenie § 8. Generický register by mal byť zriadený na účely vedenia registrov a evidencií právnických osôb a podnikateľov orgánmi, ktoré tieto registre a evidencie vedú podľa osobitných zákonov, avšak nemajú vybudované vlastné informačné systémy. Generický register by mal byť súčasťou registra právnických osôb, ktorý budú tieto vyššie uvedené orgány môcť používať. Nepôjde o osobitný register, ale len o programový nástroj na vedenie registrov. Povinné osoby by podľa návrhu zákona mohli používať generický register po predchádzajúcej dohode so štatistickým úradom. Používanie generického registra by malo byť bezodplatné. Generický register by mal vytvoriť štatistický úrad, ktorý by bol aj jeho prevádzkovateľom.

Zapisovaným osobám by sa podľa ustanovenia § 9 malo prideľovať identifikačné číslo. Malo by sa prideľovať (1) každej právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a každému orgánu verejnej moci, (2) každému odštepnému závodu, podniku zahraničnej osoby a organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby a (3) každej zapísanej organizačnej zložke. Pôjde o číslo, ktoré by mali pridelené všetky uvedené subjekty na žiadosť povinnej osoby. Spôsob tvorby identifikačného čísla by mal určiť štatistický úrad. Úpravu subjektov, ktoré sú povinné požiadať o pridelenie identifikačného čísla a postup pri pridelení identifikačného čísla zakotvuje ustanovenie § 10.

Prechodné ustanovenia upravujú ustanovenia § 12 až 14. Povinné osoby a štatistický úrad nebudú počas dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona povinné plniť povinnosti podľa ustanovenia § 5 ods. 3 až 9 a § 8 ods. 3, ak im v tom bránia objektívne dôvody. Štatistický úrad je podľa návrhu zákona počas dvoch rokov odo dňa účinnosti zákona oprávnený posudzovať objektívne dôvody, ktoré bránia plneniu povinností povinnej osoby podľa ustanovení § 5 ods. 3 až 9 a § 8 ods. 3 a všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť zoznam tých povinných osôb, ktorým už objektívne dôvody nebránia v plnení týchto povinností. Povinné osoby by nemali byť počas šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zákona povinné plniť povinnosti podľa ustanovenia § 7 ods. 4 a 5, ak im v tom bránia objektívne dôvody.

Podľa ustanovenia § 14 by identifikačné číslo organizácie pridelené podľa súčasných právnych predpisov malo byť identifikačným predpisom podľa navrhovaného zákona. Orgánom verejnej moci a organizačným zložkám, ktorým bola pridelená osobitná identifikácia podľa súčasných predpisov, pridelí štatistický úrad identifikačné číslo podľa navrhovaného zákona, a to bez žiadosti a do troch mesiacov odo dňa účinnosti navrhovaného zákona. Súčasne podľa ustanovenia § 13 štatistický úrad v súčinnosti s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi vykoná do troch mesiacov odo dňa účinnosti navrhovaného zákona zápis údajov do registra právnických osôb. Pôjde o údaje, ktoré sú vedené v obchodnom registri, živnostenskom registri a iných evidenciách vedených Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a okresnými úradmi, vrátane už vymazaných alebo zmenených údajov.

Novela súčasne mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach a zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....