Iné

Spoločný nájom bytu manželmi

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2013

V prípade nájmu bytu manželmi hovoríme o spoločnom nájme, ktorý má osobitné postavenie. Je charakteristický svojou nedielnosťou a kogentnou právnou úpravou. Od ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník upravujúcich spoločný nájom bytu manželmi sa nemožno odchýliť. Nejasnosti, či definície pojmov spadajúcich do tejto oblasti, ako napríklad trvalé opustenie domácnosti, časom vyprofilovala judikatúra Najvyššieho súdu SR. Viac sa dočítate v celom článku.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nie je jediným špecifikom, ktoré náš právny poriadok vzhľadom k majetkovým právam manželov upravuje. Právo spoločného nájmu bytu manželov predstavuje osobitný prípad spoločného nájmu, ktorého podstata spočíva v tom, že obom manželom svedčí spoločne a nerozdielne. Nedielnosť uvedeného inštitútu sa prejavuje najmä v tom, že výpoveď z nájmu bytu musí byť prenajímateľom doručená obom manželom. Pokiaľ by bola doručená len jednému z manželov, jej účinky nenastanú.

Spoločný nájom bytu manželmi vzniká, pokiaľ za trvania manželstva sa jeden z nich alebo obaja stanú nájomcami bytu. Z judikatúry však vyplýva, že pokiaľ by jeden z manželov počas trvania manželstva nadobudol právo spoločného nájmu bytu prislúchajúce jemu a ďalšej, inej osobe spoločne, k príslušnému bytu právo spoločného nájmu bytu manželmi nevznikne. Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzatvorením manželstva, moment uzatvorenia manželstva je i momentom vzniku spoločného nájmu bytu. Je možné vidieť rozdiel s vlastníckym právo, nakoľko manžel, ktorý byt nadobudol pred uzatvorením manželstva, zostáva i po jeho uzavretí výlučným vlastníkom predmetného bytu.

Spoločný nájom bytu manželmi nevzniká pri služobných bytoch, bytoch osobitného určenia a bytu v domoch osobitného určenia. Ustanovenia o spoločnom nájme manželmi sa nevzťahujú ani na nebytové priestory.

Spoločný nájom bytu zanikne rozhodnutím súdu a z dôvodov upravených v ustanovení § 707 a 708 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V zmysle judikatúry platí, že spoločný nájom bytu manželov zanikne aj v prípade, keď sa jeden z rozvedených manželov stane vlastníkom bytu, ktorý manželia mali do tej doby v spoločnom nájme.

Po rozvode sa manželia môžu dohodnúť, ktorý z nich bude byt naďalej užívať. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, súd na návrh jedného z nich rozhodne o zrušení spoločného nájmu a určí, ktorý z manželov bude ako nájomca byť ďalej užívať.

V prípade smrti jedného z manželov platí, že jediným nájomcom sa stane pozostalý manžel. Rovnaké právne následky ako smrť jedného z manželov má aj jeho vyhlásenie za mŕtveho. Pokiaľ by bolo vyhlásenie za mŕtveho zrušené, vzniknuté právne následky zaniknú ex tunc a právo spoločného nájmu sa obnovuje. K jeho obnoveniu nedôjde, pokiaľ pozostalý manžel medzičasom uzatvoril nové manželstvo.

Okrem smrti či rozvodu zákon ustanovuje zánik spoločného nájmu bytu manželmi aj vtedy, ak jeden z manželov trvale opustí spoločnú domácnosť. Trvalé opustenie domácnosti musí byť výrazom slobodnej vôle jedného z manželov. Ide napríklad o prípady odsťahovania sa do nového bytu, vysťahovanie do zahraničia a podobne. Opustením domácnosti je potrebné rozumieť konanie nájomcu, ktoré je motivované úmyslom zrušiť spoločnú domácnosť a už ju neobnovovať. Jeho rozhodnutie nebude časovo obmedzené a bude konečné.

Občiansky zákonník vo svojich ustanoveniach o spoločnom nájme bytu manželmi rieši aj otázku nájmu družstevných bytov. Nájom družstevného bytu je spojený s členstvom v bytovom družstve. Pokiaľ len jednému z manželov vznikne právo na uzatvorenie zmluvy o nájme, vznikne spolu s právom spoločného nájmu aj spoločné členstvo manželov v družstve. Pre vznik spoločného nájmu družstevného bytu je rozhodujúce uzatvorenie nájomnej zmluvy, nie deň, kedy bol byť pridelený jednému z manželov.

V prípade rozvodu zaniká právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a právo byt užívať zostane tomu z nich, ktorý právo na nájom bytu nadobudol pred uzatvorením manželstva. V ostatných prípadoch, pokiaľ by sa manželia nedohodli, rozhodne o spoločnom nájme družstevného bytu manželmi súd na návrh niektorého z nich. Súčasne súd rozhodne aj o členstve v družstve.

Ak manželstvo zanikne smrťou manžela, zostane pozostalý manžel členom družstva a bude mu patriť členský podiel len vtedy, ak právo na družstevný byt nadobudli manželia za trvania manželstva. V opačnom prípade, pokiaľ zomrelý nadobudol právo na družstevný byt pred uzatvorením manželstva, jeho smrťou prejde členstvo v družstve ako i nájom bytu na toho dediča, na ktorého bude prevedený členský podiel.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....