Podnikatelia

Výdavky na stravovanie podnikateľa od 1.1.2007

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2007

Kým do konca roku 2006 suma výdavku na stravovanie mohla predstavovať najviac 55% stravného, odo dňa 1.1.2007 môže tento výdavok predstavovať až 100% stravného.Od roku 2007 je podnikateľom umožnené dať si do výdavkov na stravovanie sumu výdavkov vo výške 100% stravného. Túto možnosť poskytuje výrazne pozmenené znenie § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov. Podľa dôvodovej správy v záujme podpory podnikania sa upravuje stravné u daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2, teda s napr. príjmami živnostníkov, samostatne hospodáriacich roľníkov, spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, komplementárov komanditnej spoločnosti, znalcov, tlmočníkov a pod., a to v takej hodnote, ako pri pracovnej ceste u zamestnanca v rozsahu 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v aktuálnom znení.

Ako doposiaľ, v rámci jedného dňa patrí daňovníkovi v zmysle predchádzajúceho odseku nárok buď na príspevok na stravovanie ako zamestnancovi (pri podnikaní popri zamestnaní) alebo na  stravné pri výkone činnosti v inom než obvyklom mieste, alebo nárok na výdavok podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. p) zákona. Výdavky na stravovanie v zmysle tohto ustanovenia možno i naďalej uplatňovať za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, ak (1) daňovníkovi nevznikne nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti, alebo (2) daňovník neuplatňuje výdavky (náklady) na stravovanie pri výkone podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti v inom než obvyklom mieste vykonávania činnosti.

Kým do konca roku 2006 suma výdavku na stravovanie mohla predstavovať najviac 55% stravného, odo dňa 1.1.2007 môže tento výdavok predstavovať až 100% stravného.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....