Iné

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2014

Nová právna úprava umožní mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov v samostatnom rozhodcovskom konaní. Prijatie samostatnej právnej úpravy pre rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch je odôvodnené špecifickosťou postavenia spotrebiteľov v právnych vzťahoch. Z uvedeného dôvodu sa spotrebiteľské spory nebudú prejednávať v štandardnom rozhodcovskom konaní, ale v samostatnom spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní.

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) bol prijatý v NR SR dňa 21. októbra 2014účinnosť nadobudne dňom 1. január 2015. Zákonom bude transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2013/11/EÚ o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES.

Rozsah pôsobnosti zákona upraví ust. § 1. Podľa uvedeného ustanovenia sa pôsobnosť zákona bude vzťahovať len na spotrebiteľské spory, ohľadom ktorých možno uzatvoriť dohodu o urovnaní podľa ust. § 585 Občianskeho zákonníka, vrátane sporov o určenie, či tu právo alebo právny vzťah je alebo nie je. Naliehavý právny záujem na určení podľa tohto zákona bude mať len spotrebiteľ. Zákon sa nebude vzťahovať na spory o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, spory o osobnom stave, spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vznikli v priebehu alebo súvisia s konkurzným a reštrukturalizačným konaním. Uznanie a výkon rozhodcovských rozsudkov v spotrebiteľských sporoch vydaných v cudzine bude naďalej upravovať zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Spotrebiteľský spor je definovaný ust. § 2 ods. 1 zákona ako spor medzi dodávateľom a spotrebiteľom vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou. Pojem dodávateľ a pojem spotrebiteľ upravujú ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Dodávateľ je podľa ust. § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Pojem spotrebiteľ definuje ust. § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka ako fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľské spory budú môcť byť v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní rozhodované len na základe spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy podľa ust. § 3 a len spotrebiteľská rozhodcovská zmluva podľa tohto paragrafu môže založiť právomoc stáleho rozhodcovského súdu v spotrebiteľských sporoch.

Náležitosti spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy upravuje ust. § 3 zákona. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bude dohoda medzi dodávateľom a spotrebiteľom o tom, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú zo spotrebiteľskej zmluvy alebo s touto spotrebiteľskou zmluvou súvisia, rozhodne v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní určený stály rozhodcovský súd zapísaný v zozname podľa ust. § 18 a určený v tejto spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluve. Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bude zaväzovať aj právnych nástupcov zmluvných strán.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva bude musieť spĺňať nasledovné podmienky: (1) byť písomná, za písomné uzavretie sa považuje aj uzavretie elektronickými prostriedkami, (2) obsahovo a formálne oddelená od spotrebiteľskej zmluvy, (3) nesmie obsahovať dojednania, ktoré nesúvisia so spotrebiteľským rozhodcovským konaním, (4) musí obsahovať identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo dodávateľa a meno, priezvisko, bydlisko spotrebiteľa, (5) musí obsahovať označenie spotrebiteľskej zmluvy alebo spotrebiteľských zmlúv, na spory z ktorých sa vzťahuje spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, (6) musí obsahovať označenie stáleho rozhodcovského súdu s uvedením názvu a sídla, (7) musí obsahovať webové sídlo stáleho rozhodcovského súdu, na ktorom je zverejnený rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu, ako aj aktuálne údaje podľa § 18 ods. 3 a adresu pre elektronickú komunikáciu, (8) musí obsahovať poučenie podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 zákona, (9) nesmie obsahovať dohodu o osobe konkrétneho rozhodcu a (10) uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy nesmie byť podmienené uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobmedzuje právo spotrebiteľa obrátiť sa na všeobecný súd. Spotrebiteľ bude môcť podať žalobu na všeobecný súd, aj ak uzavrel spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu. Dodávateľ sa bude môcť účinne dovolávať nedostatku právomoci všeobecného súdu len ak sa vo veci už skôr začalo spotrebiteľské rozhodcovské konanie. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie bude na tento účel začaté okamihom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania spotrebiteľovi.

Ak bude spotrebiteľská zmluva neplatná, bude neplatná aj s ňou súvisiaca spotrebiteľská rozhodcovská zmluva, ak sa na ňu bude vzťahovať dôvod neplatnosti spotrebiteľskej zmluvy. Ak však zmluvné strany odstúpia od spotrebiteľskej zmluvy alebo ju ukončia, odstúpenie sa nedotkne spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Dodávateľ, ktorý opakovane uzaviera so spotrebiteľmi spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu alebo ponúka jej uzavretie, bude povinný na svojom webovom sídle, ako aj v listinnej podobe v priestoroch, v ktorých dochádza k uzavieraniu spotrebiteľských zmlúv, a pred uzavretím spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy informovať spotrebiteľa v rozsahu poučenia podľa prílohy č. 1 zákona.

Predpoklady na vymenovanie za rozhodcu v spotrebiteľských sporoch, vznik funkcie rozhodcu a jej zánik upravujú ust. § 4 až § 9 zákona. Spotrebiteľské spory bude môcť rozhodovať len rozhodca zapísaný v zozname rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam rozhodcov“) a súčasne bude musieť byť zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, ktorý bude podľa spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy spor rozhodovať.

Rozhodca bude musieť pred zápisom do zoznamu rozhodcov splniť nasledovné podmienky: (1) úspešne zložiť skúšku odbornej spôsobilosti rozhodcu, (2) byť bezúhonný, (3) byť dôveryhodný, (4) mať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo a (5) mať právnickú prax v trvaní aspoň päť rokov. Rozhodca sa bude musieť zúčastňovať ďalšieho vzdelávania, podrobnosti ďalšieho vzdelávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Funkcia rozhodcu zanikne (1) odvolaním z funkcie, (2) vzdaním sa funkcie, (3) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré je zapísaný v zozname rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, (4) výmazom zo zoznamu rozhodcov stáleho rozhodcovského súdu, (5) vyčiarknutím zo zoznamu rozhodcov, (6) rozhodnutím o vylúčení a (7) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

Spory bude môcť v spotrebiteľských veciach rozhodovať len stály rozhodcovský súd zriadený podľa zákona. Úprava stáleho rozhodcovského súdu a jeho zriadenie je zakotvené v ust. § 10 až § 16 nového zákona. Stály rozhodcovský súd bude môcť zriadiť len zriaďovateľ, ktorý je držiteľom povolenia udeleného ministerstvom podľa tohto zákona. Zriaďovateľ bude povinný vydať štatút a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu. Riadiacim orgánom stáleho rozhodcovského súdu bude predsedníctvo a predseda. Zriaďovateľ bude povinný viesť webové sídlo, na ktorom bude zverejňovať zákonom určené informácie, ako napríklad aktuálny zoznam členov predsedníctva a označenie predsedu stáleho rozhodcovského súdu, a to s uvedením mena a priezviska, zoznam rozhodcov, alebo priemernú dĺžku trvania spotrebiteľského rozhodcovského konania. Do zoznamu rozhodcov bude možné zapísať rozhodcu na obdobie najmenej štyroch rokov. Najneskôr do dňa 31. marca bude stály rozhodcovský súd povinný vypracovať a zverejniť správu o činnosti stáleho rozhodcovského súdu v súvislosti s rozhodovaním spotrebiteľských sporov za predchádzajúci kalendárny rok. V Obchodnom vestníku bude stály rozhodcovský súd povinný do 30 dní od vzniku skutočnosti zverejniť (1) zriadenie stáleho rozhodcovského súdu, (2) zrušenie stáleho rozhodcovského súdu a (3) štatút a rokovací poriadok ním zriadeného stáleho rozhodcovského súdu a ich zmeny. Zoznam rozhodcov oprávnených rozhodovať spory v spotrebiteľských veciach bude zverejňovať na svojom webovom sídle aj ministerstvo.

Úprava spotrebiteľského rozhodcovského konania je zakotvená v ust. § 22 až § 47 nového zákona. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie sa začne dňom doručenia návrhu na začatie spotrebiteľského rozhodcovského konania (ďalej len „žaloba“) na stály rozhodcovský súd. Žaloba bude musieť obsahovať (1) identifikačné údaje účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania, prípadne aj ich zástupcov, (2) pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, (3) označenie dôkazov, ktoré žalobca navrhuje vykonať, (4) označenie právnych predpisov, na ktoré sa žalobca odvoláva, (5) návrh vo veci samej a (6) podpis žalobcu. Žalobca bude k žalobe povinný pripojiť kópiu spotrebiteľskej rozhodcovskej zmluvy a dôkazy, ktorých sa žalobca v žalobe dovoláva. Ak žaloba nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo prílohy, stály rozhodcovský súd určí lehotu na doplnenie, ktorá musí byť najmenej 15 dní. Ak v tejto lehote nebudú nedostatky podania odstránené, stály rozhodcovský súd konanie zastaví.

Ak bude žalobcom iná osoba ako spotrebiteľ, bude povinný zaplatiť poplatok podľa sadzobníka poplatkov uvedeného na webovom sídle stáleho rozhodcovského súdu. Stály rozhodcovský súd bezodkladne po doručení žaloby a po zaplatení poplatku, ak ho je žalobca povinný zaplatiť, vyzve žalovaného na vyjadrenie sa k žalobe v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní. Podanie žaloby na stály rozhodcovský súd má rovnaké právne účinky, ako keby bola žaloba podaná na súde.

Samotné konanie o žalobe je upravené obdobne ako pri štandardnom rozhodcovskom konaní s niekoľkými špecifikami. Spotrebiteľské rozhodcovské konanie je charakteristické najmä (1) vymedzením použiteľného práva, (2) zákazom spoplatnenia procesných úkonov spotrebiteľa, (3) povinnosťou stáleho rozhodcovského súdu ex offo skúmať neprijateľné zmluvné podmienky, (4) zákazom vydať predbežné opatrenie proti spotrebiteľovi a (5) zákaze rozhodnúť v skrátenom konaní.

Konanie sa skončí vydaním rozhodcovského rozsudku alebo rozhodcovského uzneseniaRozhodcovský rozsudok sa bude vydávať v prípade rozhodovania vo veci samej alebo na základe zmieru uzavretého účastníkmi spotrebiteľského rozhodcovského konania. Rozhodcovské uznesenie sa vydá v ostatných prípadoch. Doručený rozhodcovský rozsudok bude mať pre účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu, po uplynutí lehoty na plnenie v Slovenskej republike sa stane exekučným titulom. Ak účastníci spotrebiteľského rozhodcovského konania v jeho priebehu uzatvoria zmier, stály rozhodcovský súd spotrebiteľské rozhodcovské konanie uznesením zastaví. Na žiadosť účastníkov spotrebiteľského rozhodcovského konania bude môcť rozhodcovský súd schváliť uzavretý zmier formou rozhodcovského rozsudku o dohodnutých podmienkach. Schváliť bude možné len zmier, ktorý nie je v rozpore s hmotným právom a s právnymi predpismi na ochranu práv spotrebiteľa.

Z dôvodov uvedených v ust. § 45 ods. 1 bude možné žalobou na súde sa domáhať zrušenia rozhodcovského rozsudku. Žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku bude možné podať na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3 zákona. Žalobu bude možné podať na súde v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia rozhodcovského rozsudku účastníkovi spotrebiteľského rozhodcovského konania.

Proti rozhodnutiu konkrétneho rozhodcu bude možné podľa ust. § 48 a nasl. podať sťažnosť. Podanie sťažnosti však nebude prekážkou postupu a rozhodnutia v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Ak sa pri prešetrení sťažnosti zistí disciplinárne previnenie rozhodcu, môže mu byť uložené disciplinárne opatrenie, a to (1) písomné napomenutie, ktoré môže byť vo forme verejného napomenutia, (2) peňažná pokuta vo výške od 500 Eur do 5.000 Eur, (3) preskúšanie rozhodcu, (4) pozastavenie výkonu funkcie rozhodcu, alebo (5) vyčiarknutie zo zoznamu rozhodcov.

Kontrolu nad dodržiavaním predmetného zákona bude vykonávať ministerstvo. Ministerstvo bude tiež oprávnené ukladať sankcie. Zriaďovateľovi bude môcť za porušenie ustanovení zákona uložiť pokutu až do výšky 20.000 Eur.

Na základe rozhodcovskej zmluvy uzavretej pred 1. januárom 2015 bude môcť byť spor rozhodovaný aj podľa nového zákona, rozhodovať bude môcť len rozhodca v konaní pred stálym rozhodcovským súdom, ktorý spĺňa podmienky podľa nového zákona.

V súvislosti s prijatím nového zákona boli novelizované aj ďalšie právne predpisy, a to zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky a zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Novelou zákona o exekútoroch a exekučnej činnosti bude zavedený centrálny register exekúcií, ktorý bude viesť Slovenská komora exekútorov. Odo dňa 1. júla 2016 bude Slovenská komora exekútorov vydávať výpis z registra exekúcií, alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Uvedený výpis a potvrdenie budú verejnými listinami.

Novelou zákona o správnych poplatkoch bude zavedený poplatok za (1) konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu vo výške 3.000 Eur, (2) konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi vo výške 500 Eur, (3) vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa osobitného predpisu vo výške 300 Eur, (4) výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu vo výške 1,50 Eura a (5) výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu vo výške 1,50 Eura.

Ministerstvo na základe prijatého zákona vydá vyhlášku, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášku o centrálnom registri exekúcií.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....