Verejná správa

Zákon o výstavbe

  • Vydanie: ULC PRO BONO 08/2023

Cieľom zákona o výstavbe je najmä (1) profesionalizácia štátnej správy vo výstavbe, (2) znižovanie administratívnej záťaže pri činnostiach súvisiacich s výstavbou, (3) zjednodušenie stavebného povoľovania, (4) elektronizácia procesov a digitalizácia dát súvisiaca s územným plánovaním a výstavbou a pod.

Zákonom o výstavbe sa tiež mení rozhodovacia právomoc pri povoľovaní stavieb. Povoľovanie stavieb bude centrálne riadiť novozriadený ostatný ústredný orgán štátnej správy. Právomoc doterajších stavebných úradov (obcí) prejde na stavebné úrady, ktoré budú pracoviskami novozriadeného úradu s vymedzenou územnou pôsobnosťou. Kompetencie doterajších špeciálnych stavebných úradov zostávajú zachované, okrem špecializovaných stavebných úradov na úseku výstavby diaľnic, dráh a letísk.

Ďalšou zmenou by malo byť zjednodušenie procesu povoľovania stavieb – prispieť k tomu má jednak (A) zjednodušenie samotných procesných postupov, ako aj (B) elektronizácia procesu povoľovania, ktorá bude založená na postupnej digitalizácii údajov o území. Procesný postup povoľovania stavieb sa bude uskutočňovať prostredníctvom informačného systému zriadeného na účely územného plánovania a výstavby a prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, ktoré budú procesne zabezpečovať povoľovanie stavieb pre stavebníka.

Dňa 27. apríla 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 201/2022 Z. z. (ďalej len „zákon o výstavbe“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších otázok a oblastí, ktoré zákon o výstavbe prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie zákona o výstavbe.

Na úvod prináša zákon o výstavbe ustanovenia o (1) predmete úpravy (ustanovenie § 1 zákona o výstavbe), (2) stavbe, budove, susednom pozemku a susednej stavbe (ustanovenie § 2 zákona o výstavbe) a (3) dokumentácii stavby (ustanovenie § 3 zákona o výstavbe).

„Tento zákon o výstavbe upravuje (A) postup prípravy, zhotovovania, zmien, užívania a odstraňovania stavieb, (B) práva a povinnosti osôb uskutočňujúcich činnosti vo výstavbe a (C) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo výstavbe“ (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Tento zákon o výstavbe sa vzťahuje aj na (A) terénne úpravy, meliorácie a iné zemné práce, ktorými sa podstatne mení reliéf terénu, menia fyzikálne vlastnosti podložia alebo regulujú odtokové pomery (ďalej len „terénna úprava“), ak nie sú súčasťou technologického postupu zhotovovania stavby, (B) výrobok dovezený na miesto osadenia už zmontovaný alebo na mieste osadenia skompletizovaný z dovezených dielcov, ak má plniť účel stavby (ďalej len „zmontovaný výrobok“), (C) konštrukciu použitú na verejné šírenie navigačných, kultúrnych, reklamných, športových a iných informácií bez ohľadu na spôsob osadenia alebo upevnenia a na druh použitého materiálu (ďalej len „informačná konštrukcia“) a (D) trvalú úpravu pozemku súvisiacu so zmenou spôsobu jeho užívania na iný účel alebo s osadením a prevádzkou zmontovaného výrobku na pozemku (ďalej len „vonkajšia úprava“)“ (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Tento zákon o výstavbe sa nevzťahuje na výrobky, konštrukcie a predmety uvedené v prílohe č. 1 ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o výstavbe“ (ustanovenie § 1 ods. 3 zákona o výstavbe).

Dokumentácia stavby je ucelený súbor dokumentov, ktoré textovo opisujú a graficky znázorňujú stavbu. Súčasťou dokumentácie stavby je dokladová časť, ktorú tvorí súbor súvisiacich dokumentov. Dokumentáciu stavby tvorí (A) projektová dokumentácia, (B) realizačná dokumentácia a (C) prevádzková dokumentácia. Projektová dokumentácia a realizačná dokumentácia stavby sa vedie v informačnom systéme pre územné plánovanie a výstavbu zriadenom podľa ustanovenia § 25 zákona o územnom plánovaní (ďalej len „informačný systém“)“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o výstavbe).

Projektová dokumentácia je súbor dokumentov o projektovej príprave stavby. Stupňami projektovej dokumentácie sú (A) stavebný zámer, (B) projekt stavby a (C) vykonávací projekt“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o výstavbe).

Stavebný zámer je základné textové a grafické vyjadrenie urbanisticko-architektonického a základného stavebného riešenia navrhovanej stavby a jej prevádzky, jej umiestnenia do prostredia a napojenia na dopravnú a technickú infraštruktúru územia, alebo zmeny existujúcej stavby, stavebných úprav a odstránenia stavby, ako aj terénnych úprav, informačnej konštrukcie, zmontovaného výrobku a vonkajších úprav; je podkladom na prerokovanie a odsúhlasenie stavebných prác. Stavebný zámer sa nevypracúva pri drobných stavbách, ak tento zákon o výstavbe v ustanovení § 48 zákona o výstavbe neustanovuje inak“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o výstavbe).

Projekt stavby je textové a grafické vyjadrenie (A) architektonického a stavebnotechnického riešenia navrhovanej stavby alebo (B) návrhu zmeny existujúcej stavby, stavebnej úpravy alebo odstránenia stavby ako výsledok prerokovania a dopracovania stavebného zámeru; je podkladom na uskutočňovanie stavebných prác a na vypracovanie vykonávacieho projektu stavby. Ak ide o jednoduchú stavbu, projekt stavby je už obsahom stavebného zámeru“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o výstavbe).

Vykonávací projekt je detailným rozpracovaním overeného projektu stavby na účel uskutočňovania stavebných prác“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o výstavbe). „Realizačnou dokumentáciou je (A) súbor dokumentov o výrobnej príprave zhotoviteľa stavby, (B) stavebný denník a (C) dokumentácia skutočného zhotovenia stavby. Realizačná dokumentácia sa nevyžaduje pre drobné stavby“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o výstavbe).

Stavebný denník je dokumentačný záznam postupu stavebných prác od začatia prípravných prác do úplného dokončenia stavebných prác a odovzdania a prevzatia stavby. Stavebný denník sa vedie v elektronickej podobe v informačnom systéme. Povinnosť viesť stavebný denník sa nevzťahuje na drobné stavby. Ak stavebník nemôže viesť stavebný denník v informačnom systéme alebo údaje v stavebnom denníku elektronicky, je povinný ich viesť v listinnej podobe; takto zaznamenané údaje je stavebník povinný bezodkladne zaznamenať v elektronickej podobe v informačnom systéme dodatočne po odpadnutí dôvodov, ktoré znemožňovali viesť stavebný denník v informačnom systéme“ (ustanovenie § 3 ods. 7 zákona o výstavbe).

Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby je textové a grafické zdokumentovanie skutočného zhotovenia stavby a je podkladom na kolaudáciu stavby a na stavebné práce počas prevádzky stavby“ (ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o výstavbe). „Prevádzková dokumentácia je súbor informácií o prevádzke stavby počas jej existencie, najmä dokumenty o stavebných úpravách a o údržbe stavby a jej zariadenia. Prevádzková dokumentácia sa pri drobných stavbách a jednoduchých stavbách vedie primerane“ (ustanovenie § 3 ods. 9 zákona o výstavbe).

Prevádzka stavby je komplexné používanie stavby v súlade s jej projektovaným účelom a spôsobom užívania, s kolaudačným osvedčením a so základnými požiadavkami na stavby ustanovenými osobitným predpisom, a zahŕňa najmä funkčnosť (A) prvkov stavebnej konštrukcie na predpokladané činnosti, (B) pripojenia stavby na technickú infraštruktúru, (C) vyhradených technických zariadení alebo určených technických zariadení, (D) požiarnych zariadení, ktoré sú pevne spojené so stavbou, a (E) technických zariadení budovy na vykurovanie, na prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie, na vnútorné osvetlenie vrátane zariadenia automatizácie a riadenia budovy, ktorým sa zabezpečujú projektované požiadavky vnútorného prostredia budovy (ďalej len „technický systém budovy“)“ (ustanovenie § 3 ods. 10 zákona o výstavbe).

  • Orgány štátnej správy vo výstavbe

V druhej hlave sa zákon o výstavbe venuje najmä orgánom štátnej správy vo výstavbe.

Orgánmi štátnej správy vo výstavbe sú (A) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“), (B) špeciálne stavebné úrady“ (ustanovenie § 4 zákona o výstavbe).

„Úrad na úseku výstavby (A) vypracúva koncepcie a smery rozvoja vo výstavbe v spolupráci s príslušným ministerstvom, (B) rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu stavebného úradu, (C) vypracúva koncepciu bezpečnosti a vhodnosti výstavby a jednotnej technickej politiky určovaním všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, (D) vypracúva koncepciu bezbariérovej prístupnosti a užívania stavieb (ďalej len „bezbariérové užívanie“) v súlade s metódou univerzálneho navrhovania, (E) riadi výkon štátnej správy vo výstavbe najmä vydávaním smerníc a metodických pokynov a usmernení, poskytovaním odborných stanovísk k právnym predpisom v oblasti územného plánovania a výstavby na zjednotenie rozhodovania, (F) koordinuje uplatňovanie tohto zákona o výstavbe špeciálnymi stavebnými úradmi, (G) určuje, ktorý zo stavebných úradov je príslušný rozhodovať o stavebnom zámere, ak ide o stavbu alebo opatrenie, ktoré sa majú uskutočniť v územnom obvode viacerých stavebných úradov, (H) vedie zoznam dotknutých orgánov a dotknutých právnických osôb podľa tohto zákona o výstavbe, (I) vedie register stavieb v informačnom systéme, (J) posudzuje rozpory v procese prerokovania stavebného zámeru a pri overení projektu stavby, (K) vykonáva pôsobnosť v oblasti vyvlastňovania, (L) zabezpečuje odbornú prípravu zamestnancov stavebných úradov a podieľa sa na odbornej príprave zamestnancov špeciálnych stavebných úradov, (M) vykonáva ďalšie úlohy a činnosti vyplývajúce z tohto zákona o výstavbe, ak nie sú zverené inému orgánu alebo inej osobe,

(N) koordinuje činnosť v oblasti transeurópskej energetickej infraštruktúry, (O) vykonáva dohľad nad certifikáciou generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o výstavbe).

Stavebným úradom je regionálny stavebný úrad, v ktorého územnom obvode sa majú vykonávať stavebné práce, ak nie je príslušný špeciálny stavebný úrad“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Stavebný úrad (A) rozhoduje o stavebnom zámere a vydáva potvrdenia o ohlásení, (B) rozhoduje o stavebnom zámere pre stavby jadrových zariadení a stavby súvisiace s jadrovým zariadením, (C) vykonáva kontrolné prehliadky stavby, ktorej projekt overil, (D) overuje projekt stavby a zmenu projektu stavby, (E) overuje projekt stavby pri stavbách vyžadujúcich posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie a zmenu projektu stavby pri stavbách vyžadujúcich posúdenie vplyvu stavby na životné prostredie, ak neoveruje projekt stavby špeciálny stavebný úrad, (F) vydáva kolaudačné osvedčenia stavieb a overuje dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby, (G) povoľuje skúšobnú prevádzku stavby, (H) povoľuje predčasné užívanie stavby, (I) vykonáva štátny stavebný dohľad, (J) nariaďuje opatrenia na stavbách vo verejnom záujme, (K) prejednáva priestupky vo výstavbe a ukladá pokuty za správne delikty vo výstavbe, (L) uskutočňuje výkon vlastných rozhodnutí vrátane odstraňovania stavieb“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o výstavbe).

„Ak predmetom konania je stavba, ktorej podmienky ustanovuje osobitný predpis, postupuje stavebný úrad podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o výstavbe).

  • Príprava a zhotovenie stavby

Zákon o výstavbe sa ďalej venuje aj oblasti prípravy a zhotovovania stavby. Všeobecné zásady výstavby sú predmetom úpravy ustanovenia § 7 zákona o výstavbe.

„Výstavbu možno uskutočniť len v súlade so zásadami a regulatívmi funkčného využitia územia a priestorového usporiadania územia podľa územnoplánovacej dokumentácie a v súlade s dokumentáciou schválených všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav, na pozemkoch usporiadaných podľa podmienok vyplývajúcich z osobitných predpisov a s usporiadanými vlastníckymi vzťahmi k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba“ (ustanovenie § 7 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Stavba musí byť zhotovená podľa overeného projektu stavby; to neplatí pre drobné stavby, ktoré sa ohlasujú“ (ustanovenie § 7 ods. 2 zákona o výstavbe). „Zhotovovaním stavby je koordinovaný súbor stavebných prác a iných odborných činností, ktorými sa zhotovuje stavba ako celok a vo všetkých častiach a konštrukciách, s projektovaným zariadením a vyvolanými úpravami“ (ustanovenie § 7 ods. 3 zákona o výstavbe).

Každá nová stavba musí byť umiestnená v súlade s podmienkami územnoplánovacej dokumentácie“ (ustanovenie § 7 ods. 4 zákona o výstavbe). „Stavba musí byť naprojektovaná a zhotovená tak, aby po celý čas životnosti zodpovedala požiadavkám na (A) ochranu životného prostredia, (B) základným požiadavkám na stavby, (C) všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a (D) všeobecným technickým požiadavkám na bezbariérové užívanie a podmienkam určeným v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ak ide o stavby podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredie“ (ustanovenie § 7 ods. 5 zákona o výstavbe).

Zákon o výstavbe sa ďalej venuje aj (1) všeobecným zásadám výstavby (ustanovenie § 7 zákona o výstavbe), (2) osobitným požiadavkám na zhotovovanie stavieb (ustanovenie § 8 zákona o výstavbe), (3) všeobecným požiadavkám na výstavbu (ustanovenie § 9 zákona o výstavbe), (4) stavebným prácam (ustanovenie § 10 zákona o výstavbe) alebo (5) nepovoleným stavebným prácam (ustanovenie § 11 zákona o výstavbe).

„Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov je povinný zabezpečiť, aby bola stavba podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona o výstavbe uskutočnená podľa návrhu alebo riešenia v oblasti architektúry alebo územného plánovania, ktoré stavebník obstaral súťažou návrhov, súťažným dialógom, rokovacím konaním so zverejnením alebo inovatívnym partnerstvom“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Stavebník stavby financovanej z verejných prostriedkov, ktorým je orgán verejnej moci, je povinný zabezpečiť, aby súčasťou novej stavby určenej na užívanie verejnosťou a na verejných priestranstvách podľa ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o výstavbe, bolo umiestnenie umeleckého diela v hodnote najmenej 0,5 % z predpokladanej hodnoty, ktoré je stavebník povinný umiestniť na verejnom priestranstve alebo na verejne prístupnom mieste; stavebník obstará dielo v súťaži“ (ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Povinnosť podľa ustanovenia § 8 ods. 1 a 2 zákona o výstavbe sa vzťahuje na stavby financované z verejných prostriedkov, pri ktorých predpokladaná hodnota podľa osobitného predpisu je (A) vyššia ako 500 000 eur pri stavbách na účely školstva, starostlivosti o zdravie, kultúry, sociálnych vecí a stavbách, ktoré sú verejným priestranstvom, (B) vyššia ako1 000 000 eur pri ostatných stavbách“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o výstavbe).

„Povinnosť podľa ustanovenia § 8 ods. 1 až 3 zákona o výstavbe sa nevzťahuje na líniové stavby, stavby pre bezpečnosť štátu, stavby pre obranu štátu, stavby Zboru väzenskej a justičnej stráže a stavby technickej infraštruktúry“ (ustanovenie § 8 ods. 4 zákona o výstavbe).

Všeobecné požiadavky na výstavbu určujú požiadavky na stavebnotechnické a účelové riešenie stavieb“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o výstavbe). „Stavba (A) musí byť navrhnutá a zhotovená zo stavebných výrobkov vhodných na zamýšľané použitie, (B) musí spĺňať základné požiadavky na stavby vrátane požiadaviek na bezbariérové užívanie a (C) ak ide o budovu, musí spĺňať aj (1) požiadavky na energetickú hospodárnosť budov, (2) požiadavky na ochranu vnútorného prostredia pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia budov a (3) požiadavky na ochranu pred ožiarením prírodným ionizujúcim žiarením. Požiadavky podľa prvej vety sa nevzťahujú na použitie tradičných materiálov a postupov pri obnove národnej kultúrnej pamiatky“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Orgány verejnej moci, stavebníci a osoby uskutočňujúce vyhradené činnosti vo výstavbe sú povinné uplatňovať všeobecné požiadavky na výstavbu pri navrhovaní, umiestňovaní, projektovaní, zhotovovaní, kolaudovaní a prevádzke stavieb a primerane aj na odstraňovanie stavieb“ (ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o výstavbe).

Stavebnými prácami(A) zemné práce, (B) búracie práce, (C) remeselné činnosti, (D) montážne práce a (E) iné odborné činnosti potrebné na (1) zhotovenie stavby, (2) zmenu stavby, (3) stavebné úpravy, (4) údržbu stavby a (5) odstránenie stavby. Montážne práce sa považujú za stavebné práce, ak sa nimi stavebný výrobok alebo zariadenie na prevádzku stavby pevne zabuduje do stavby, alebo ak sa nimi stavba pripája na technickú infraštruktúru“ (ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o výstavbe).

Rozsah stavebných prác, profesijného personálneho zabezpečenia, stavebných výrobkov a zariadení na prevádzku stavby vyplýva zo (A) stavebného zámeru, (B) overeného projektu stavby, (C) z vykonávacieho projektu stavby alebo z (D) dokumentácie pre ohlásenie stavby. Ak sa na určité stavebné práce, na spôsob použitia stavebného výrobku alebo zariadenia na prevádzku stavby vzťahujú predpisy ochrany pred požiarmi, predpisy na úseku verejného zdravotníctva, technické postupy, návody výrobcov stavebných výrobkov alebo všeobecne zaužívané pracovné alebo technologické postupy, stavebné práce sa musia uskutočniť v súlade s nimi“ (ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Stavebné práce, ktoré sa uskutočňujú (A) bez ohlásenia alebo v rozpore s potvrdením o ohlásení, (B) bez rozhodnutia o povolení stavby alebo v rozpore s ním, ak ide o jednoduchú stavbu, a ak sa vyžaduje overenie projektu stavby (C) bez overenia projektu stavby alebo v rozpore s overeným projektom stavby, sú nepovolené stavebné práce“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o výstavbe).

Nepovolenými stavebnými prácami nie sú stavebné práce uskutočňované v súlade s mimoriadnymi podmienkami uskutočňovania stavebných prác pri mimoriadnych udalostiach podľa ustanovenia § 18 zákona o výstavbe“ (ustanovenie § 11 ods. 2 zákona o výstavbe).

  • Konanie o výstavbe

V ďalšej časti tohto príspevku sa pristavíme pri konaní o výstavbe (ustanovenie § 31 a nasl. zákona o výstavbe).

„Stavba, zmena stavby, stavebná úprava, odstránenie stavby, terénne úpravy, vonkajšie úpravy a konštrukcie sa môžu uskutočňovať na základe rozhodnutia o povolení stavby podľa overeného projektu stavby alebo ohlásenia stavebnému úradu. Ohlásenie alebo povolenie podľa tohto zákona o výstavbe sa nevzťahuje na stavebné práce uvedené v prílohe č. 1 ustanovenia § 31 ods. 2 a 3 zákona o výstavbe“ (ustanovenie § 31 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Ak ide o stavebné úpravy skolaudovanej stavby, ktoré ovplyvňujú statické zabezpečenie nosných konštrukcií alebo stavebné úpravy, ktoré menia spôsob užívania jednotlivých priestorov stavby a obnovu obvodových alebo strešných plášťov budov, môžu sa uskutočňovať iba podľa overeného projektu stavby. Stavebné úpravy, na ktoré sa nevzťahuje prvá veta, je stavebník povinný ohlásiť; na ohlásenie stavebnej úpravy sa primerane použije ustanovenie § 48 zákona o výstavbe. Ak nastanú pochybnosti, stavebný úrad určí, či ide o stavebnú úpravu alebo zmenu stavby“ (ustanovenie § 31 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Konania podľa tohto zákona o výstavbe sa vedú elektronicky v informačnom systéme. To neplatí, ak by tým mohlo dôjsť k ohrozeniu ochrany utajovaných skutočností a citlivých informácií podľa osobitných predpisov alebo k ohrozeniu plnenia úloh spravodajských služieb“ (ustanovenie § 31 ods. 3 zákona o výstavbe).

„Ak stavebný zámer obsahuje viacero stavieb, rozhodnutie o povolení stavby vydá ten stavebný úrad, ktorý je príslušný na rozhodnutie o hlavnej stavbe. Ostatné stavebné úrady majú v tomto konaní postavenie dotknutého orgánu. Hlavnou stavbou je stavba, ktorá určuje účel stavebného zámeru“ (ustanovenie § 31 ods. 4 zákona o výstavbe).

„Súčasťou rozhodovania v jednom konaní sú všetky súvisiace stavby podľa stavebného zámeru, vrátane súvisiacich vyvolaných úprav, najmä (A) preložky stavieb dopravnej infraštruktúry a technickej infraštruktúry, (B) ochranné stavby, (C) stavby na ochranu biotopov a umožnenia prirodzenej migrácie voľne žijúcich zvierat, ako aj (D) vonkajšie úpravy“ (ustanovenie § 31 ods. 5 zákona o výstavbe).

„Ak stavebník plánuje odchýlky od overeného projektu stavby ešte neskolaudovanej stavby v rozpore s rozhodnutím o povolení stavby a s požiadavkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, je stavebník povinný vypracovať nový stavebný zámer a požiadať o nové rozhodnutie. Za zmenu stavebného zámeru sa považuje vždy taká zmena, ktorá si vyžaduje posúdenie vplyvov na životné prostredie. Ak odchýlky od overeného projektu stavby nie sú v rozpore s rozhodnutím o povolení stavby ani s požiadavkami v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov, projektant ich vyznačí v overenom projekte stavby. Ak nastanú pochybnosti, stavebný úrad alebo špeciálny stavebný úrad určí, či sa má vypracovať nový stavebný zámer, pričom prihliada na stanoviská dotknutých orgánov“ (ustanovenie § 31 ods. 6 zákona o výstavbe).

„Dotknutým orgánom je (A) orgán verejnej správy, ktorý je správnym orgánom, alebo (B) ústredný orgán štátnej správy chrániacim záujem podľa právneho predpisu ako dotknutý orgán, ak tento záujem môže byť navrhovanou stavbou, zmenou stavby alebo odstránením stavby dotknutý a ktorý je vedený v informačnom systéme. Dotknutý orgán chrániaci záujem podľa osobitného predpisu môže byť príslušným na vydanie rozhodnutí alebo súhlasov potrebných pre budúce zhotovenie stavby. Dotknutým orgánom je aj ministerstvo vnútra, ak navrhovanou stavbou, zmenou stavby alebo odstránením stavby by mohli byť dotknuté záujmy stavieb pre bezpečnosť štátu v pôsobnosti ministerstva vnútra. Dotknutý orgán je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti (A) poskytnúť údaje a informácie potrebné na vypracovanie stavebného zámeru, (B) vydať záväzné stanovisko k stavebnému zámeru, (C) vydať doložku súladu projektu stavby s podmienkami určenými v záväznom stanovisku vydanom k stavebnému zámeru (ďalej len „doložka súladu“), ak si to v záväznom stanovisku vyhradil, (D) vydať záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby“ (ustanovenie § 31 ods. 7 zákona o výstavbe).

„Dotknutou právnickou osobou je (A) právnická osoba, ktorá sa vyjadruje ako vlastník, správca alebo prevádzkovateľ stavby dopravnej infraštruktúry, stavby technickej infraštruktúry na vymedzenom území, a ako správca bodov geodetických základov a je zapísaná v zozname dotknutých právnických osôb, ktorý vedie úrad na svojom webovom sídle; za dotknutú právnickú osobu sa považuje taká právnická osoba, ktorá eviduje údaje v informačnom systéme na dotknutom území, (B) oprávnená právnická osoba, ktorá sa vyjadruje v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o stavbu, pri ktorej sa posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vyžaduje“ (ustanovenie § 31 ods. 8 zákona o výstavbe).

„Ak stavebný úrad nezačal konanie, i keď zo zákona mal alebo nerozhodne o podanom návrhu v zákonom ustanovenej lehote, napriek tomu, že má všetky potrebné podklady na rozhodnutie, konanie dokončí úrad do 30 dní, ako sa o nedodržaní lehoty dozvedel“ (ustanovenie § 31 ods. 9 zákona o výstavbe). „Stavebný úrad je povinný informovať účastníka konania o stavebnom zámere podľa ustanovenie § 33 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 7 zákona o výstavbe o overení projektu stavby, kolaudácii stavby, povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania a osvedčení o spôsobilosti nepovolenej stavby na prevádzku“ (ustanovenie § 31 ods. 10 zákona o výstavbe).

„Informačnú konštrukciu s najväčšou plochou väčšou ako 10 m2 možno povoliť iba ako dočasnú stavbu na najviac tri roky; to sa nevzťahuje na informačnú konštrukciu, ktorej účelom je označenie inej stavby, sídla právnickej osoby alebo prevádzkarne“ (ustanovenie § 31 ods. 11 zákona o výstavbe).

  • Konanie o stavebnom zámere

Zaujímavou oblasťou je aj oblasť konania o stavebnom zámere, upravená ustanovením § 37 zákona o výstavbe.

„Stavebník zašle žiadosť o vydanie rozhodnutia o povolení stavby spolu s (A) návrhom stavebného zámeru, (B) správou o prerokovaní návrhu stavebného zámeru a (C) údajmi alebo dokladmi na účely overenia vlastníckeho alebo iného práva k pozemku alebo stavbe stavebnému úradu“ (ustanovenie § 37 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Ak zo správy o prerokovaní návrhu stavebného zámeru stavebný úrad zistí, že žiadosť nie je úplná alebo stavebník alebo ním poverený projektant opomenul zaslať návrh stavebného zámeru osobe podľa ustanovenie § 36 ods. 1 zákona o výstavbe, vráti stavebný úrad žiadosť na doplnenie do 15 dní od jej doručenia. Ak stavebník žiadosť v určenej lehote nedoplní, konanie o stavebnom zámere nemožno začať“ (ustanovenie § 37 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Stavebný úrad oznámi začatie konania do 7 dní od doručenia úplnej žiadosti. Oznámenie o začatí konania stavebný úrad doručí stavebníkovi a osobám podľa ustanovenie § 36 ods. 1 zákona o výstavbe; osobu podľa ustanovenie § 36 ods. 1 písm. e) zákona o výstavbe poučí o možnosti nahliadnutia do elektronického spisu. Konanie o stavebnom zámere začína doručením úplnej žiadosti o vydanie stavebného zámeru stavebnému úradu“ (ustanovenie § 37 ods. 3 zákona o výstavbe).

„Ak zo správy o prerokovaní návrhu stavebného zámeru, záväzných vyjadrení a vyjadrení vyplýva, že stavebník so vznesenými pripomienkami nesúhlasí, rozhodne o nich stavebný úrad do 30 dní. Ak zo správy o prerokovaní návrhu stavebného zámeru, záväzných stanovísk alebo záväzných vyjadrení vyplýva, že sú vo vzájomnom rozpore alebo obsah záväzného stanoviska nepatrí do pôsobnosti dotknutého orgánu alebo záväzné stanovisko neobsahuje odôvodnenie, stavebný úrad rozpor prerokuje a dohodne riešenie rozporu s vecne príslušným nadriadeným orgánom štátnej správy dotknutého orgánu do 15 dní od doručenia žiadosti stavebného úradu, ak sa stavebný úrad nedohodne s nadriadeným orgánom štátnej správy dotknutého orgánu inak. Stavebný úrad je viazaný záväzným stanoviskom dotknutého orgánu“ (ustanovenie § 37 ods. 4 zákona o výstavbe).

 „Ak ide o záväzné stanovisko obce alebo samosprávneho kraja podľa ustanovenie § 36 ods. 1 písm. a) a b) zákona o výstavbe, z ktorého vyplýva, že stavebný zámer nie je v súlade s príslušnou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebník môže požiadať o preskúmanie úrad podľa zákona o územnom plánovaní. Ak obec podá voči záväznému stanovisku úradu, ktoré vydá v procese preskúmania, správnu žalobu, stavebný úrad nekoná až do právoplatného rozhodnutia súdu“ (ustanovenie § 37 ods. 5 zákona o výstavbe).

„Ak je rozpor v obsahu údajov získaných projektantom z informačného systému pri vypracovaní návrhu stavebného zámeru a záväzným stanoviskom dotknutého orgánu alebo záväzným vyjadrením dotknutej právnickej osoby, platné je záväzné stanovisko dotknutého orgánu alebo záväzné vyjadrenie dotknutej právnickej osoby. Dotknutý orgán alebo dotknutá právnická osoba sú zároveň povinní vykonať aktualizáciu údajov v informačnom systéme“ (ustanovenie § 37 ods. 6 zákona o výstavbe).

„Ak sa v konaní vyskytne námietka alebo spor medzi účastníkmi konania vyplývajúci z práv k pozemku alebo k stavbe, o ktorom stavebný úrad nie je oprávnený rozhodnúť, pokúsi sa vyriešiť spor dohodou účastníkov konania alebo uzavretím zmieru, inak vyzve účastníkov konania, aby podali návrh na rozhodnutie o obsahu námietky alebo sporu príslušnému súdu a určí na to primeranú lehotu. Ak v určenej lehote účastníci konania nepodali dôkaz o podaní návrhu, stavebný úrad konanie zastaví. Ak návrh nie je možné podať a ak sa nepodarí vyriešiť námietku alebo spor dohodou ani zmierom, stavebný úrad je oprávnený urobiť si úsudok o námietke sám ako o predbežnej otázke v konaní“ (ustanovenie § 37 ods. 7 zákona o výstavbe).

  • Kolaudácia stavby

Kolaudácia stavby je predmetom úpravy ustanovení § 44 a nasl. zákona o výstavbe.

Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno uviesť do trvalého užívania až po kolaudácii stavby, ak sa kolaudácia stavby vyžaduje“ (ustanovenie § 44 ods. 1 zákona o výstavbe). „Kolaudáciu vykonáva stavebný úrad, ktorý overoval projekt stavby“ (ustanovenie § 44 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Kolaudácii podliehajú stavby a zmeny stavby, na ktoré bolo potrebné rozhodnutie o povolení stavby. Od kolaudácie stavby môže stavebný úrad v rozhodnutí o povolení stavby upustiť; ukončenie takejto stavby je stavebník povinný zaznamenať v informačnom systéme. Kolaudácii nepodliehajú stavby nadzemných a podzemných vedení verejných elektronických komunikačných sietí, vrátane oporných a vytyčovacích bodov a ich zmeny; takúto stavbu je potrebné vytýčiť geodetom stavby a zaznamenať v informačnom systéme. Kolaudácii ďalej nepodliehajú stavby, ktoré sa ohlasujú, a zmontované výrobky, informačné konštrukcie a vonkajšie úpravy podľa ustanovenia § 1 ods. 2 zákona o výstavbe“ (ustanovenie § 44 ods. 3 zákona o výstavbe).

„Stavebník drobnej stavby, ktorá je budovou, alebo stavby, od ktorej kolaudácie bolo upustené, môže po dokončení stavebných prác požiadať stavebný úrad o osvedčenie skutočného zhotovenia stavby. Osvedčenie skutočného zhotovenia stavby je stavebný úrad povinný vydať do 15 dní od podania žiadosti stavebníka, ktorej prílohou je porealizačné zameranie drobnej stavby“ (ustanovenie § 44 ods. 4 zákona o výstavbe).

  • Výkon štátneho stavebného dohľadu

Ďalšou zaujímavou oblasťou je tiež oblasť výkonu štátneho stavebného dohľadu.

Štátnym stavebným dohľadom sa zabezpečuje ochrana verejného záujmu vo výstavbe pri uskutočňovaní stavebných prác, pri prevádzke stavby a pri odstraňovaní stavby“ (ustanovenie § 53 ods. 1 zákona o výstavbe). „Štátny stavebný dohľad sa vykonáva v súčinnosti s dotknutými orgánmi, dotknutými právnickými osobami a ak je to nevyhnutné v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru“ (ustanovenie § 53 ods. 2 zákona o výstavbe).

„Štátny stavebný dohľad na stavbách a na staveniskách vykonávajú stavební inšpektori. Oprávnenie stavebného inšpektora na výkon štátneho stavebného dohľadu na stavbe a na stavenisku sa preukazuje preukazom vydaným úradom“ (ustanovenie § 53 ods. 3 zákona o výstavbe). „Ak stavebný inšpektor plní úlohu štátneho stavebného dohľadu, je oprávnený vstupovať na (A) pozemok, na (B) stavbu a na (C) stavenisko a uskutočniť miestnu obhliadku a upovedomiť o tom (1) vlastníka stavby, (2) vlastníka pozemku alebo (3) stavebníka, ak sú mu známi. V sprievode stavebného inšpektora môže vstupovať na pozemok, na stavbu a na stavenisko aj iná prizvaná osoba, ktorej účasť je nevyhnutná na splnenie úlohy štátneho stavebného dohľadu“ (ustanovenie § 53 ods. 4 zákona o výstavbe).

Na obhliadku môžu na pozemok a na stavbu vstupovať v prítomnosti stavbyvedúceho a v sprievode stavebného inšpektora aj osoby predvolané na výkon štátneho stavebného dohľadu, najmä účastníci v prebiehajúcom konaní a zamestnanci dotknutých orgánov a zamestnanci dotknutých právnických osôb. Tieto osoby preukazujú oprávnenie na vstup predvolaním stavebného úradu“ (ustanovenie § 53 ods. 5 zákona o výstavbe). „Vlastník pozemku, vlastník stavby a stavbyvedúci sú povinní umožniť osobám uvedeným v ustanoveniach § 53 ods. 4 a 5 zákona o výstavbe vstup na pozemok, na stavbu a na stavenisko a stavebnému inšpektorovi nazerať do dokumentácie stavby a utvoriť podmienky umožňujúce splnenie účelu vstupu“ (ustanovenie § 53 ods. 6 zákona o výstavbe).

„Ak sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie ľudí alebo zvierat, alebo ak hrozí vznik bezprostrednej škody na majetku alebo na životnom prostredí, môžu osoby uvedené v ustanoveniach § 53 ods. 4 a 5 zákona o výstavbe v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas vstúpiť na pozemok, na stavbu alebo na stavenisko aj bez upovedomenia vlastníka pozemku alebo stavbyvedúceho na záchranu ohrozených ľudí alebo zvierat alebo na odstránenie bezprostredne hroziacej škody na majetku alebo na životnom prostredí. O tom musia dodatočne bezodkladne upovedomiť vlastníka pozemku a stavbyvedúceho“ (ustanovenie § 53 ods. 7 zákona o výstavbe).

Jedným z posledných ustanovení, ktoré zákon o výstavbe prináša je ustanovenie § 64 zákona o výstavbe, upravujúce register stavieb.

„Do registra stavieb, ktorý sa vedie v informačnom systéme, sa zapisujú (A) údaje o stavbách, (B) údaje o zhotoviteľovi stavby, (C) zoznam certifikovaných generálnych zhotoviteľov vyhradených stavieb, (D) register reprezentatívnych združení vlastníkov informačných konštrukcií“ (ustanovenie § 64 ods. 1 zákona o výstavbe).

„Do informačného systému sa vkladajú údaje o stavbách pre bezpečnosť štátu a stavbách pre obranu štátu iba v rozsahu, v ktorom nemôžu ohroziť ochranu utajovaných skutočností a citlivých informácií podľa osobitných predpisov alebo plnenie úloh spravodajských služieb“ (ustanovenie § 64 ods. 2 zákona o výstavbe).

  • Účinnosť zákona o výstavbe

Zákon o výstavbe nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2024.

Publikované dňa 17.10.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....