Podnikatelia

Zmena zákona o obchodnom registri

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2006

Dňa 1. februára 2007 nadobudne účinnosť dlho pripravovaná novela zákona o obchodnom registri. Novela prináša niekoľko zmien, z ktorých niektoré majú len legislatívno-technický charakter, ďalšie však prinášajú v oblasti registrácie obchodných spoločností závažné zmeny.Dňa 1. februára 2007 nadobudne účinnosť dlho pripravovaná novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, o ktorej sme písali už v júlovom čísle ULC Čarnogurský Pro Bono. Novela prináša niekoľko zmien, z ktorých niektoré majú len legislatívno-technický  charakter, ďalšie však prinášajú v oblasti registrácie obchodných spoločností závažné zmeny.

Najväčším prínosom novely je, že by mala umožniť podávanie návrhu na zápis elektronickými prostriedkami. Návrhy sa teda budú dať podávať na elektronickej podobe tlačiva, ktorá sa zverejní na internetových stránkach Ministerstva spravodlivosti SR. Návrh bude musieť byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom navrhovateľa, inak k nemu registrový súd neprihliadne. V prípade elektronického podania bude tiež možné listiny, z ktorých vyplývajú údaje, ktoré sa majú do obchodného registra zapísať a listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti, ktoré sa majú podľa zákona preveriť, doložiť aj v elektronickej podobe, táto podoba však bude musieť mať formu ustanovenú zákonom. Listiny budú musieť byť podané spolu s návrhom na zápis, inak registrový súd k návrhu neprihliadne a ak pôjde o listiny, ktoré budú mať listinnú, a nie elektronickú podobu, tieto budú musieť byť všetky doručené na registrový súd všetky spolu, teda súčasne, inak registrový súd k návrhu neprihliadne. Lehota na doručenie listín, ktoré majú listinnú podobu a lehota na zaplatenie súdneho poplatku bude 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami. Účinky doručenia elektronického návrhu nastanú až v deň, keď súdu prišla informácia o zaplatení súdneho poplatku a neuplynulo 15 dní odo dňa podania návrhu na zápis elektronickými prostriedkami.

Podľa novely sa obchodný register vedie v elektronickej forme a zbierka listín sa vedie ako v listinnej, tak aj v elektronickej forme. Po novom bude možné žiadať aj o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra alebo potvrdenie o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je. Elektronický výpis a potvrdenie vydá súd elektronickými prostriedkami, pričom budú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, a to do dvoch dní odo dňa, kedy prišla súdu informácia o zaplatení súdneho poplatku. Takéto výpisy už budú mať nielen informačný charakter ako doposiaľ, ale bude ich možné použiť ako spôsobilú verejnú listinu aj napríklad v konaní pred súdom, avšak len za predpokladu, že budú použité formou elektronickej komunikácie s príslušným orgánom štátnej správy, a teda budú naďalej opatrené zaručeným elektronickým podpisom, ktorý by v prípade, že by došlo k vytlačeniu dokumentov, chýbal. Takisto bude možné žiadať o vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo elektronickej podoby potvrdenia o tom, že určitá listina v zbierke listín uložená nie je. Na takéto vydanie elektronickej podoby uloženej listiny alebo potvrdenia o tom, že uložená nie je, zákon ustanovuje registrovému súdu lehotu piatich pracovných dní odo dňa, kedy súdu došla informácia o zaplatení súdneho poplatku.

I keď novela ako taká nadobúda účinnosť tak, ako sme spomenuli vyššie, ustanovenia týkajúce sa možnosti podať návrh na zápis obchodnej spoločnosti elektronicky a žiadať o vydanie elektronickej podoby výpisu z obchodného registra či vydanie elektronickej podoby listiny či potvrdenia nadobudnú účinnosť až dňa 1. augusta 2007.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....