Banky, finančné inštitúcie

Zmena zákona o sociálnom poistení

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2006

Na základe nálezu Ústavného súdu SR prijala NR SR zákon uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 529/2006 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2006.Na základe nálezu Ústavného súdu SR zo 7. júna 2006 prijala NR SR dňa 7. septembra 2006 zákon 529/2006 Z. z.,ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Novela zákona nadobúda účinnosť dňa 1. októbra 2006. Účelom nového zákona je zosúladenie právnej úpravy poskytovania invalidných dôchodkov a čiastočných invalidných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2004 s Ústavou SR.

Ústavný súd SR vyššie spomenutým nálezom rozhodol, že právna úprava preskúmavania trvania invalidity poistencov, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok pred 1. januárom 2004, nie je v súlade s Ústavou SR. Konštatoval porušenie ústavného práva občana, a to tým, že trvanie invalidity ako podmienky nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok vzniknutého pred účinnosťou zákona o sociálnom poistení sa posudzuje podľa nových kritérií a tým sa do minulých skutkových a právnych vzťahov vniesla právna neistota.

Opätovnému posúdeniu nebudú podliehať poistenci, u ktorých posudková komisia pred 1. januárom 2004 vyslovila záver, že ich zdravotný stav je trvalý. Týmto poistencom sa výplata invalidného dôchodku, ktorý predtým poberali, automaticky obnoví v takej výške, v akej im dôchodok patril k 1. januáru 2004 vrátane zvýšenia dôchodku prislúchajúceho podľa zákona účinného od 1. januára 2004.

Tých poistencov, ktorým bolo preskúmané trvanie invalidity podľa nových kritérií s určením percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, čaká opätovné posúdenie. Po preskúmaní Sociálna poisťovňa rozhodne (1)o nároku na invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok a o nároku na jeho výplatu podľa predpisov účinných do 31. decembra, (2)o sume invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 a (3)o trvaní nárokuna výplatu invalidného dôchodku alebo čiastočného invalidného dôchodku v sume určenej podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Po posúdení invalidity Sociálna poisťovňa rozhodne buď o nároku na invalidný dôchodok alebo o zmene jeho sumy, a to spätne odo dňa, v ktorom z dôvodu preskúmania trvania invalidity podľa nových kritérií invalidity založenej na percentuálnom poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť došlo k zániku nároku na invalidný dôchodok a čiastočný invalidný dôchodok alebo k zmene jeho sumy. Ochrana poistenca spočíva v tom, že ak je v súčasnosti vyplácaný invalidný dôchodok, v ktorého sume je zohľadnený percentuálny pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako pôvodne vyplácaný invalidný dôchodok, ponechá sa mu naďalej výplata vyššieho invalidného dôchodku.

Rovnaký postup by sa mal uplatniť aj na vdovské dôchodky, vdovecké dôchodky a sirotské dôchodky po poistencovi, ktorý zomrel po preskúmaní trvania invalidity podľa nových kritérií invalidity založenej na percentuálnom poklese schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. O vdovskom dôchodku, vdoveckom dôchodku a sirotskom dôchodku však Sociálna poisťovňa rozhodne len vtedy, ak manželka, manžel a nezaopatrené dieťa zomretého poistenca podá podnet na preskúmanie.

V prípade invalidných dôchodkov a čiastočne invalidných dôchodkov rozhodne Sociálna poisťovňa aj z vlastného podnetu. V súlade s touto povinnosťou novela ustanovuje trojročnú lehotu, ktorá plynie odo dňa účinnosti zákona a v ktorej možno podať podnet na opätovné  prehodnotenie invalidity. Novela tiež zakotvuje lehotu 18 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podania podnetu alebo odo dňa, kedy Sociálna poisťovňa začala konať z vlastnej iniciatívy, v ktorej rozpätí musí Sociálna poisťovňa rozhodnúť o nárokoch na invalidné dôchodky a pozostalostné dôchodky. Rozhodovať o takýchto podnetoch bude do 30. septembra 2009.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....