Iné

Zmeny v cudzineckom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2007

Pod č. 693/2006 Z. z. vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť ku dňu 1. januára 2007.Pod č. 693/2006 Z. z. vyšla v Zbierke zákonov novela zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá nadobudla účinnosť  ku dňu 1. januára 2007.

Novela úplne vypustila ustanovenia týkajúce sa odopretia vstupu občanom tretích krajín, keďže tieto normy sú upravené v čl. 13 a prílohe V. Kódexu schengenských hraníc. Miesto toho podrobnejšie s ohľadom na judikatúru ESD upravuje odopretie vstupu občanovi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Podľa tejto úpravy občanovi EHP a jeho rodinnému príslušníkovi môže policajt odoprieť vstup iba v prípade, ak takýto občan (1) je nežiaducou osobou, (2) existuje dôvodné podozrenie, že ohrozí bezpečnosť štátu, verejný poriadok, alebo je to potrebné na ochranu verejného zdravia alebo (3) sa nemôže preukázať cestovným dokladom alebo nemá vízum, ak sa vyžaduje. Policajt je však povinný pred prijatím rozhodnutia o odopretí vstupu umožniť občanovi EHP a jeho rodinnému príslušníkovi, ktorý sa nemôže preukázať cestovným dokladom, buď (1) získať alebo v primeranom časovom období si zabezpečiť cestovný doklad alebo (2) iným hodnoverným spôsobom preukázať, že má právo slobody pohybu a pobytu.

V konaní o udelenie víza sa ustanovuje povinnosť cudzinca predložiť doklad o zdravotnom poistení, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s jeho repatriáciou z dôvodu choroby a s poskytnutím neodkladnej zdravotnej starostlivosti na území SR v minimálnej výške 30 000 eur. Doplnenie uvedeného ustanovenia do zákona ešte pred vstupom Slovenskej republiky do Schengenu tak umožňuje zastupiteľským úradom požadovať od žiadateľov o vízum (na základe rozhodnutia konzula) príslušné zdravotné poistenie, a tým by sa zaviedla aspoň čiastočne potrebná prax vo vízovom procese.

V súlade s európskym právom sa pozmenili ustanovenia týkajúce sa povolenia na prechodný pobyt na účel štúdia a na osobitnú činnosť. Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia udelí v zmysle novely policajný útvar po splnení podmienok ustanovených zákonom cudzincovi, ktorý je žiakom alebo študuje na škole v SR. Cudzinec, ktorému policajný útvar udelí takéto povolenie, môže počas prechodného pobytu podnikať, avšak vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu môže iba za podmienok ustanovených v zákone o zamestnanosti. Povolenie na prechodný pobyt na účel štúdia sa nebude vyžadovať, ak pobyt cudzinca na území SR nepresiahne 90 dní v jednom polroku.

 V prípade povolenia na prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti môže policajný útvar udeliť povolenie cudzincovi, ktorý nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu, na (1) lektorskú činnosť, (2) umeleckú činnosť, (3) športovú činnosť, (4) stáž v rámci štúdia mimo územia SR, (5) činnosť vyplývajúcu z programov vlády SR alebo z programov Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo (6) plnenie záväzku SR vyplývajúceho z medzinárodnej zmluvy. Toto povolenie udelí policajný útvar po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom aj cudzincovi, ktorý nie je podnikateľom alebo nie je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu a vykonáva výskum alebo vývoj v zmysle zákona o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja.

Ďalšia zmena, ktorá sa udiala, sa týka žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt. Žiadateľom sa už neurčuje povinnosť predkladať tri aktuálne fotografie, ale len dve fotografie s rozmermi 3×3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu. Novelizovaný zákon tiež v prípade týchto žiadostí umožňuje, v prípadoch hodných osobitného zreteľa, aby existovala výnimočná možnosť povoliť žiadateľovi o udelenie povolenia na prechodný pobyt podať si žiadosť na inom než Ministerstvom zahraničných vecí akreditovanom zastupiteľskom úrade, najmä v prípadoch, ak je akreditovaný zastupiteľský úrad značne vzdialený od štátu pobytu resp. štátu, ktorý vydal cestovný doklad žiadateľovi. Iný než akreditovaný úrad určí Ministerstvo zahraničných vecí SR po dohode s ministerstvom vnútra.

Zmeny nastali aj v oblasti žiadostí o zmenu účelu prechodného pobytu a preukazovania účelu pobytu. Cudzincovi sa tiež ukladá pri podávaní žiadosti o zmenu účelu pobytu povinnosť odovzdať policajnému útvaru doklad potvrdzujúci zdravotné poistenie počas pobytu na území SR a doklad potvrdzujúci, že netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie, a to do 30 dní od vstupu alebo od udelenia povolenia na prechodný pobyt. To neplatí, ak ide o cudzinca plniaceho služobné povinnosti ako civilná zložka ozbrojených síl.

V prípade žiadostí o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na účel podnikania cudzincovi zákon umožňuje, za predpokladu, že nie je daňovníkom alebo neplatí poistné na sociálne či zdravotné poistenie, priložiť miesto zákonom požadovaných dokladov preukazujúcich ich riadne uhrádzanie k žiadosti len doklad potvrdzujúci túto skutočnosť.

Zmeny taktiež nastali i v oblasti právnej úpravy tolerovaných pobytov, administratívneho vyhostenia a dokladov o pobytoch.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....