Podnikatelia

Zmeny v súťažnom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2009

Dňa 1. júna 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 165/2009 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon o ochrane hospodárskej súťaže, prinášajúci nielen zmeny v oblasti koncentrácií podnikateľov, ale i nový spôsob v ukladaní sankcií zo strany Protimonopolného úradu SR a nahradenie súm doteraz ustanovených v slovenskej mene za sumy v mene euro. Na prípravu tejto právnej úpravy sme upriamili Vašu pozornosť už v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po ukončení legislatívneho procesu Vám v aktuálnom bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO sprostredkujeme ďalšie podrobnosti týkajúce sa oblasti súťažného práva.

Dňa 1. júna 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 165/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže“ alebo len „novela“).

Prípravu novely zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“ alebo len „zákon“) sme Vám podrobne priblížili ešte počas legislatívneho procesu v marcovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, pričom predmetné vydanie bulletinu Vám prezentuje všetky úpravy vykonané novelou v zákone o ochrane hospodárskej súťaže už v znení, v akom boli po ukončení legislatívneho procesu publikované v Zbierke zákonov SR.

Dňa 15. júna 2009 nadobudla účinnosť ďalšia právna úprava týkajúca sa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a jeho vyššie spomínanej novely, ktorou je vyhláška Protimonopolného úradu SR č. 204/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie (ďalej v texte len „vyhláška PÚ SR“ alebo len „vyhláška“).

Protimonopolný úrad SR vydal novú vyhlášku na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutom v § 43 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Predmetom úpravy novej vyhlášky je zakotvenie podrobností o náležitostiach oznámenia koncentrácie podľa § 10 ods. 12 zákona o ochrane hospodárskej súťaže, v zmysle ktorého oznámenie koncentrácie musí obsahovať (1) základné informácie o účastníkoch koncentrácie, (2) opis koncentrácie, (3) údaje o majetkovom a finančnom prepojení, (4) údaje o personálnom prepojení, (5) informácie o ovplyvnených trhoch, (6) informácie týkajúce sa možnosti vstupu na trh, (7) informácie o zmluvách o kooperácii, (8) informácie o obchodných združeniach, (9) všeobecné trhové informácie, (10) informácie o kooperatívnych účinkoch spoločného podniku, (11) dôvody a účinky koncentrácie a ich dopad na súťaž, (12) podkladovú dokumentáciu a (13) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 212 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe ustanovenia § 13 vyhlášky pritom platí, že ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže, náležitosti oznámenia koncentrácie za podnikateľa prepojeného podľa § 4 ods. 1 písm. a) a b) zákona o ochrane hospodárskej súťaže s podnikateľom alebo s časťou podnikateľa, nad ktorým sa získava priama kontrola alebo nepriama kontrola, ak takýto podnikateľ nie je predmetom koncentrácie, sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú.

Z prechodného ustanovenia obsiahnutého v § 14 vyhlášky vyplýva, že ak je oznámenie koncentrácie podané účastníkom koncentrácie pred dňom nadobudnutia účinnosti vyhlášky, teda do dňa 15. júna 2009, neúplné, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

Ustanovením § 15 novej vyhlášky bola súčasne zrušená doterajšia vyhláška Protimonopolného úradu SR č. 268/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach oznámenia koncentrácie.

Pre úplnosť si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že okrem zmien zakotvených novelou v zákone o ochrane hospodárskej súťaže, vykonala novela prostredníctvom článku II aj nepriamu novelizáciu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „kompetenčný zákon“). Novelizácia kompetenčného zákona nadobudla účinnosť odo dňa 1. júna 2009.

Článok II bol do novely zákona o ochrane hospodárskej súťaže včlenený počas legislatívneho procesu v NR SR na základe doplňujúceho poslaneckého návrhu, a to v štádiu druhého čítania.

Nepriama novelizácia kompetenčného zákona vykonaná novelou sa dotkla kompetencie Ministerstva hospodárstva SR vyplývajúcej z ustanovenia § 6 písm. a) kompetenčného zákona, podľa ktorej je Ministerstvo hospodárstva SR ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel s výnimkou potravinárstva a stavebných výrobkov, ktoré sa po novele zúžilo o spracovanie dreva a biotechnológie a podľa citovaného ustanovenia kompetenčného zákona tak po novele platí, že Ministerstvo hospodárstva SR je ústredným orgánom štátnej správy pre priemysel s výnimkou spracovania dreva, biotechnológií, potravinárstva a stavebných výrobkov.

Druhá a posledná zmena vykonaná článkom II novely v kompetenčnom zákone rozšírila kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva SR o kompetencie Ministerstva hospodárstva SR spomínané v predchádzajúcej vete, a to konkrétne rozšírením ustanovenia § 9 ods. 1 kompetenčného zákona o nové písmeno k), podľa ktorého je Ministerstvo pôdohospodárstva SR ústredným orgánom štátnej správy pre spracovanie dreva vrátane biotechnológií.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....