Novinky

OSTATNÉ KAPITÁLOVÉ FONDY (účet 413 v podvojnom účtovníctve)

 • 03. apríla 2013

TVORBA A POUŽITIE OSTATNÝCH KAPITÁLOVÝCH FONDOV PODĽA SLOVENSKÉHO PRÁVA

Najnovšie vydanie bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO Špeciál, ktoré Vám prinášame, reaguje na rozsiahlu diskusiu, ktorú aktuálna téma Ostatných kapitálových fondov, prezentovaná v časopise Dane a účtovníctvo v praxi, vyvolala.

Na článok Ing. Richarda Farkaša, PhD. s názvom Ostatné kapitálové fondy (účet 413) uverejnený v čísle 1/2013 uvedeného časopisu, reagoval JUDr. Mag. Ján Čarnogurský článkom Ad: Ostatné kapitálové fondy. Uvedená reakcia, uverejnená v čísle 3/2013 toho istého časopisu nezostala bez povšimnutia.

Ing. Richard Farkaš, PhD. zotrváva na svojich, podľa nášho názoru, nesprávnych tézach vo svojom ďalšom príspevku K článku: Ad: Ostatné kapitálové fondy uverejnenom v čísle 3/2013 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi.  Nasledovnú reakciu JUDr. Mag. Jána Čarnogurského na uvedený článok sme prednostne ponúkli na uverejenie časopisu Dane a účtovníctvo v praxi, ktorý zverejnenie odmietol, a to i napriek skutočnosti, že názory iných dvoch právnikov plánuje odpublikovať v čísle 4/2013.

Pripájame tiež smernicu, na ktorú sa odvolávajú autori v článkoch Smernica 2012-30-EÚ.

Kompletnú diskusiu k téme o ostatných kapitálových fondoch a všetky reakcie pre Vás prinášame na jednom mieste.

Uvedené články, ako i celú diskusiu, vrátane komentáru neznámeho čitateľa a audítora pôvodne uverejnené na webovej stránke časopisu môžete nájsť v časopise Dane a účtovníctvo v praxi, vyd. 1/2013 a 3/2013, roč. 2013, ISSN 1335-7034 alebo ich nájdete na doleuvedených linkoch. Prístup k obsahu spoplatneného portálu Dane a účtovníctvo je počas 20 dní zadarmo.

Ostatné kapitálové fondy (Dane a účtovníctvo v praxi vydanie 1/2013)

K článku ostatné kapitálové fondy (Dane a účtovníctvo v praxi vydanie 3/2013)

Potešia nás i ďalšie reakcie z radov odbornej i laickej verejnosti.


OBSAH:

 1. Úvod
 2. Smernica o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb č. 2012/30/EÚ
 3. K transpozícii Smernice do slovenského Obchodného zákonníka
 4. Príplatky kapitálu akcionármi podľa rakúskeho Podnikateľského zákonníka
 5. Záverom

1 Úvod

S potešením sledujem energickú polemiku, vyvolanú (nielen mojou) reakciou na pôvodný článok Ing. Farkaša, PhD., ktorý bol uverejnený v čísle 1/2013 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi (ďalej iba „Pôvodný článok“) pod názvom Ostatné kapitálové fondy (účet 413).

V Pôvodnom článku autor mylne uvádzal, okrem iného, že (1) ostatné kapitálové fondy je možné vytvárať vkladom spoločníka, resp. akcionára, (2) že ostatné kapitálové fondy je možné použiť na výplatu spoločníkom, resp. akcionárom, (3) nepeňažný vklad do ostatných kapitálových fondov nevyžaduje ocenenie znalcom, pričom ďalej konštatuje, že použitie ostatných kapitálových fondov nepodlieha obmedzeniam a tieto môžu byť použité na zvýšenie základného imania.

V reakcii na Pôvodný článok Ing. Farkaša, PhD., uverejnenej v čísle 3/2013 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi (ďalej iba „Reakcia na Pôvodný článok“), som uviedol argumenty, prečo (1) vklady akcionára alebo spoločníka kapitálovej spoločnosti nie je možné použiť podľa slovenského práva na tvorbu ostatných kapitálových fondov spadajúcich pod vlastné imanie, a argumenty, prečo (2) ostatné kapitálové fondy nie je možné použiť na vyplatenie v prospech spoločníkov, resp. akcionárov, tento záver je potvrdený Opatrením MF SR č.23054/2002-92, podľa ktoré vyplatenie vkladov z účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy nie je možné, pričom zároveň sa v ňom uvádza, že v prospech uvedeného účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníka.

Súčasne, v rovnakom čísle 3/2013 časopisu Dane a účtovníctvo v praxi, autor Pôvodného článku publikoval odpoveď na moju reakciu na Pôvodný článok (ďalej iba „Druhý článok Ing. Farkaša, PhD.“).

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., autor uvádza, že v zmysle Druhej smernice Rady EÚ č. 77/91/EHS z 13. Decembra 1976 je možné, aby (1) akcionár vkladal finančné prostriedky priamo do vlastného imania mimo základného imania a (2) aby tieto prostriedky spoločnosť používala, a to aj (3)na výplatu spoločníkom. Autor mylne uvádza, že takýmto vkladom akcionára do vlastného imania spoločnosti mimo navýšenia základného imania by mohol byť „vklad do ostatných kapitálových fondov“.

Autor si dal námahu a citoval časti uvedenej Druhej smernice nielen v slovenskom, ale aj v nemeckom a anglickom jazyku a robil porovnanie jednotlivých jazykových znení. Pritom mu však zostal skrytý jeden podstatný detail, a to skutočnosť, že predmetná smernica bola zrušená v decembri minulého roku a dnes už neplatí. V súčasnosti  bola nahradená Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 (ďalej iba „Smernica“).

Na obranu autora Druhého článku Ing. Farkaša, PhD., by som rád uviedol, že jeden ním citovaný článok 15 ods. 1 lit. c) dnes už neplatnej Druhej smernice je v zásade znením rovnaký ako článok 17 ods. 3 Smernice platnej v súčasnosti.

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. autor taktiež uvádza, že príplatok akcionára do „ostatných kapitálových fondov“ je údajne možný aj v Nemecku a aj v Rakúsku, pričom cituje ustanovenie § 272 nemeckého Obchodného zákonníka (Handelsgesetzbuch, HGB) a ustanovenie § 229 ods. 2 rakúskeho Podnikateľského zákonníka (Unternehmensgesetzbuch, UGB, pôvodne v Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. autorom nesprávne preložený ako rakúsky „Zákon o podnikoch“; v ďalšom texte bude označený iba ako „UGB“).

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. autor veľmi povrchne uvádza, že neviazané kapitálové rezervy v zmysle ustanovenia § 229 ods. 2 cif. 5 rakúskeho UGB je možné „vyplatiť“. Pravdepodobne chcel autor naznačiť, že je možné, aby akcionári za určitých okolností  získali plnenie pochádzajúce z neviazaných kapitálových rezerv. V žiadnom prípade však rakúske právo neumožňuje vráteniepríplatkov do neviazaných kapitálových rezerv späť akcionárovi, ktorý ich spoločnosti poskytol. Takže žiadna analógia s „vkladom do ostatných kapitálových fondov“ ani v rakúskom práve neexistuje.

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. sa autor obmedzil na právne ustanovenia týkajúce sa výlučne akciových spoločností, ku právnym ustanoveniam týkajúcim sa ostatných kapitálových spoločností a družstva sa nevyjadril. Z toho dôvodu a aj pre lepšiu zrozumiteľnosť textu bude v tomto článku uvádzaná taktiež iba právna regulácia akciových spoločností.

2 Smernica o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb č. 2012/30/EÚ

Predovšetkým považujem za potrebné uviesť, že Smernica nezakazuje príspevok akcionára priamo do vlastného imania spoločnosti, bez súčasného navýšenia základného imania. V tomto rozsahu je možné súhlasiť s Druhým článkom Ing. Farkaša, PhD.

V súlade s vyššie uvedeným, umožňuje slovenský právny poriadok akcionárovi zaplatiť príspevok do vlastného imania spoločnosti mimo vkladu do základného imania, plne v súlade so Smernicou, a to prostredníctvom (1) záväzku podriadenosti v zmysle § 408a Obch. zák. V žiadnom prípade sa však nejedná o „vklad do ostatných kapitálových fondov“. Podľa slovenského práva môže akciová spoločnosť taktiež od akcionára (2) prijať dar, resp. obdobné bezodplatné plnenie. Dar akcionára môže byť zaúčtovaný do ostatných kapitálových fondov a tým pádom navýši vlastné imanie spoločnosti. Obe možnosti sú v súlade so Smernicou a budú nižšie detailnejšie rozpísané.

V zmysle Smernice, príspevok akcionára priamo do vlastného imania, mimo základného imania, podlieha určitým obmedzeniam.

V preambule Smernice, bode (5) sa v slovenskom texte uvádza:

Na udržiavanie základného imania [vlastného imania] sú potrebné predpisy Únie, ktoré predstavujú záruku pre veriteľov, najmä tým, že zakazujú jeho akékoľvek znižovanie prostredníctvom rozdeľovania medzi akcionárov, ak naň nemajú nárok, a obmedzujú možnosti spoločnosti nadobúdať vlastné akcie.

V článku 17 ods. 1 Smernice sa uvádza:

S výnimkou prípadov zníženia upísaného základného imania nesmie dôjsť k rozdeleniu akcionárom, pokiaľ sa ku dňu skončenia posledného účtovného obdobia čisté obchodné imanie vyplývajúce z ročnej účtovnej závierky spoločnosti alebo čisté obchodné imanie po tomto rozdelení zníži pod výšku upísaného základného imania zvýšenú o rezervné fondy, ktoré nie je možné podľa právnych predpisov ani stanov rozdeliť.

V článku 17 ods. 3 Smernice sa uvádza:

Čiastka na rozdelenie akcionárom nesmie prekročiť výšku zisku na konci posledného účtovného obdobia zvýšenú o zisk z predchádzajúcich období a platby z rezervných fondov určených na tento účel a zníženú o straty z predchádzajúcich období a o čiastky vložené do rezervných fondov v súlade s právnymi predpismi alebo stanovami.

V článku 7 Smernice sa uvádza:

Upísané základné imanie môžu tvoriť len aktíva, ktoré je možné  hospodársky oceniť.
V anglickom texte je v bode 5 preambuly namiesto pojmu „základné imanie“ použitý pojem capital, v nemeckom texte je použitý pojem Kapital. V anglickej a aj v nemeckej verzii sa jedná o pojem odlišný od pojmu základné imanie. Správny slovenský preklad bodu 5 preambuly by mal používať pojem vlastné imanie, ktorý uvádzam v zátvorke pri citovaní textu Smernice.

K podobnému záveru o nesprávnosti slovenského prekladu prišiel aj autor Odpovede na Reakciu pri analýze článku 15 ods. 1 lit. c) Smernice 91/77/EHS, čiže dnes článku 17 ods. 3 Smernice, pričom uvádza, že pojem „rezervný fond“ nezodpovedá pojmu reserves v anglickom texte a pojmu Rücklagen v texte nemeckom. Správny preklad má znieť iné kapitálové fondy, ktorých použitie nie je zákonom obmedzené. V zmysle slovenského práva totiž iba kapitálové fondy, ktorých použitie nie je zákonom obmedzené napr. na krytie budúcich strát (1) sú súčasťou vlastného imania spoločnosti, (2) nespadajú do základného imania a zároveň (3) nepredstavujú záväzok voči tretím osobám, ani voči akcionárom. Podobne uvedené platí o reserves podľa práva Veľkej Británie a Rücklagen podľa napr. rakúskeho práva. V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. autorom navrhovaný preklad pojmov reserves a Rücklagen ako iné položky vlastného imania uvedené vlastnosti nenapĺňa, pretože tam spadá napr. aj podriadený dlh, o výšku ktorého sa rozhodne nemá navyšovať suma vyplatiteľná akcionárom z čistého zisku spoločnosti.

Podriadený dlh, tvoriaci súčasť vlastného imania spoločnosti, bude rovnako akcionárom vyplatený na konci svojej lehoty splatnosti, avšak nie v zmysle článku 17 ods. 3 Smernice resp. zodpovedajúceho ustanovenia práva členského štátu. Ak by bol autorom navrhovaný preklad článku 17 ods. 3 Smernice v Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. správny, tak by podriadený dlh (pohľadávka so záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obch. zák.) bolo možné vyplatiť v prospech akcionárov z vlastného imania spoločnosti dvakrát, prvýkrát v zmysle výplaty umožnenej článkom 17 ods. 3. Smernice (t.j. podľa § 179 ods. 3 lit. b) Och. Zák.) a druhýkrát v zmysle ustanovenia § 408a Obch. zák., a to po uplynutí splatnosti pohľadávky spadajúcej pod záväzok podriadenosti.

Vyplatenie podriadeného dlhu spoločnosti, vytvoreného akcionárom podľa § 408a Obch. zák., je výslovne možné, hoci je súčasťou vlastného imania spoločnosti.

Inými slovami, jedným z cieľov Smernice je podľa odseku (5) preambuly zvýšiť právnu istotu veriteľov tým, že právo Únie zakáže znižovanie vlastného imania spoločnosti výplatami v prospech akcionárov, ak nie sú tieto výplaty akcionármi nárokovateľné (nepredstavujú záväzok spoločnosti voči akcionárom). Nárokovateľnosť výplaty z vlastného imania spoločnosti akcionárom je však výrazne obmedzená v prospech ochrany veriteľov spoločnosti, a to ako v Smernici, tak aj v slovenskom Obchodnom zákonníku, v rakúskom Podnikateľskom zákonníku a aj v nemeckom Obchodnom zákonníku.

Z uvedeného vyplýva, že v zmysle Smernice môžu akcionári prispieť finančnými prostriedkami do vlastného imania spoločnosti, a to aj mimo vkladu do základného imania. Smernica neuvádza, či má členský štát umožniť príspevok akcionára do vlastného imania a ak, tak v akej forme. Slovenský zákonodarca umožnil akcionárovi vložiť prostriedky priamo do vlastného imania spoločnosti bez súčasného navýšenia základného imania napr. prostredníctvom záväzku podriadenosti v zmysle § 408a Obch. zák. Vklad akcionára do „ostatných kapitálových fondov“, ktorý by bol zároveň navýšením vlastného imania spoločnosti bez súčasného zvýšenia základného imania spoločnosti výslovne nie je možný, a to na základe znenia § 58 ods.1 a § 59 ods. 1 Obch. zák. Uvedené bolo bližšie rozobraté v Reakcii na Pôvodný článok. Takisto je v slovenskom Obchodnom zákonníku ustanovené, že bez ďalšieho nie je možné použiť na zvýšenie základného imania nepeňažný vklad, ktorý nie je ocenený znalcom.

Nemožno akceptovať argument Ing. Farkaša, PhD., a to, že (1) vklad do ostatných kapitálových fondov je v súlade so zásadou ochrany veriteľov, nakoľko zvyšuje vlastné imanie spoločnosti, v spojení s argumentom, že (2) použitie ostatných kapitálových fondov nepodlieha obmedzeniam, nakoľko si to logicky odporuje a je to v rozpore s príslušnou legislatívou.

Napríklad, poukazujeme na vznik nezákonného postupu použitím argumentácie Ing. Farkaša, PhD., a to, že pri zvýšení základného imania, nie je možné bez ďalšieho použiť jednoduchým presunom medzi položkami nepeňažný vklad neocenený znalcom tvoriaci vlastné imanie, čo je aktívum tvoriace majetok spoločnosti, na splatenie základného imania akcionárom, z dôvodu, že uvedené okrem iného odporuje nasledovným zákonným obmedzeniam: (1) na zvýšenie základného imania nie je možné bez ďalšieho použiť nepeňažný vklad neocenený znalcom, (2) splatenie schváleného zvýšeného základného imania z majetku spoločnosti nie je možné, predsa na splatenie by sa mali použiť prostriedky akcionára a nie spoločnosti, a ak by išlo o prostriedky akcionára, nemohli by tieto slúžiť na ochranu veriteľov.

Smernica však umožňuje navýšenie vlastného imania aj bezodplatnými príspevkami zo strany akcionárov, ktoré, pokiaľ nie sú priamo vkladmi do základného imania, nemôžu byť akcionármi požadované späť (napr. darmi). Uvedené bezodplatné príspevky môžu byť v zmysle Smernice rozpustené do výnosov spoločnosti. V prípade existencie zisku môžu byť tieto vyplatené cestou dividendy akcionárom späť, a to pri dodržaní všetkých pravidiel na výplatu dividend uvedených v článku 17 ods. 3 Smernice, čiže najmä po úhrade predchádzajúcich strát a doplnení zákonných rezervných fondov slúžiacich na úhradu budúcich strát; taktiež musia byť dodržané zákonné ustanovenia o proporčnosti výplaty dividend podľa množstva a druhu akcionármi vlastnených akcií.

Smernica výslovne zakazuje v článku 17 ods. 1 priame vrátenie plnení akcionárom, ktoré akcionári poskytli spoločnosti ako súčasť základného imania a zákonom viazaných rezervných a obdobných fondov. Plnenia poskytnuté akcionármi nad rámec základného imania a zákonom viazaných rezervných a obdobných fondov, je v zmysle článku 17 ods. 1 Smernice možné vyplatiť späť akcionárom, avšak nie priamo, ale iba rozpustením predmetných plnení akcionárov (napr. darov) do výnosov spoločnosti, nakoľko predmetné plnenia spoločnosť nadobudla do svojho vlastníctva bezodplatne, t.j. bez povinnosti spoločnosti predmetné plnenia akcionárom vrátiť a bez nároku akcionárov uvedené plnenia požadovať od spoločnosti späť. V opačnom prípade by sa jednalo o akcionársky úver, ktorý do vlastného imania spoločnosti nepatrí a teda ani do „ostatných kapitálových fondov“. Výnimku tvorí akcionársky úver spoločnosti opatrený záväzkom podriadenosti podľa § 408a Obch. zák., ktorý do vlastného imania spoločnosti spadá, pretože jeho vrátenie akcionárom je zákonom výrazne obmedzené v prospech ostatných veriteľov spoločnosti.

V zmysle Smernice a slovenského práva je možné zhrnúť nasledovné:

  1. ostatné kapitálové fondy, tvoriace súčasť vlastného imania spoločnosti, nie je možné podľa slovenského práva v súlade so Smernicou vytvárať vkladom akcionárov, je možné ich však vytvoriť zo zisku spoločnosti alebo darom, resp. obdobným bezodplatným príspevkom od akcionárov;
  1. vlastné imanie spoločnosti nie je možné navyšovať vkladom akcionára mimo navýšenia základného imania alebo mimo poskytnutia úveru akcionára opatreného záväzkom podriadenosti (§408a Obch. zák.);
  1. vlastné imanie spoločnosti je možné navýšiť darom akcionára alebo iným obdobným bezodplatným plnením akcionára, s výnimkou vkladu, ktorý by nebol súčasne vkladom do základného imania, pričom takéto bezodplatné plnenie sa stáva vlastníctvom spoločnosti a nie je možné ho akcionárom požadovať späť;
  1. ostatné kapitálové fondy, vytvorené zo zisku, je možné vyplatiť akcionárom vo forme dividendy z titulu výplaty čistého zisku spoločnosti za predpokladu, že budú dodržané všetky obmedzenia výplaty akcionárom uvedené v článku 17 ods. 3 Smernice (transponované do § 179 ods. 3 a § 179 ods. 4 Obch. zák.), pričom najmä budú predtým uhradené všetky straty predchádzajúcich období a vlastné imanie spoločnosti neklesne pod zákonom stanovenú hranicu základného imania vrátane rezervného fondu;
  1. výplata ostatných kapitálových fondov vytvorených darom akcionára alebo obdobným bezodplatným plnením akcionára je možná iba v prípade, ak je možné takéto plnenie akcionára zahrnúť medzi výnosy navyšujúce čistý zisk spoločnosti. V takom prípade ich môže spoločnosť vyplatiť akcionárom vo forme dividendy v súlade s článkom 17 ods. 3 Smernice a § 179 ods. 3 a 4 Obch. zák.;
 1. podriadený dlh (§ 408a Obch. zák.), tvoriaci vlastné imanie spoločnosti, je možné vyplatiť akcionárovi po uplynutí lehoty splatnosti, bez obmedzenia ustanoveniami § 179 ods. 3 a § 179 ods. 4 Obch. zák., rovnako bez obmedzenia ustanovení článku 17 ods. 3 Smernice.

3 K transpozícii Smernice do slovenského Obchodného zákonníka

Pre lepšie porozumenie právnej regulácie je pri obchodných spoločnostiach potrebné rozlíšiť medzi plnením, ktoré je najvšeobecnejším pojmom a môže byť odplatné, bezodplatné, dvojstranné, atď., vkladom, ktorý je vždy odplatný, pretože je s ním spojený podiel na výsledku podnikania spoločnosti, a príspevkom, ktorý predstavuje plnenie bez nároku na iné protiplnenie. Už preto nevyhnutne predstavuje spojenie „vklad do ostatných kapitálových fondov“ výslovný oxymorón, nakoľko podľa zákona plnenie zahrnuté do ostatných kapitálových fondov musí byť bezodplatné, bez vzniku nároku vkladateľa na protiplnenie. Vklad však protiplnenie predpokladá v určitom podieľaní sa na výsledku podnikania spoločnosti (výslovne § 59 ods. 1 Obch. zák.).

Z vyššie uvedenej argumentácie je zrejmé, že slovenský Obchodný zákonník vôbec nie je potrebné novelizovať, pretože je úplne konformný so Smernicou a navyše akcionárom umožňuje navyšovať vlastné imanie spoločnosti či už priamym finančným príspevkom vo forme daru alebo vo forme podriadeného dlhu podľa § 408a Obch. zák.

Skutočnosť, že Obchodný zákonník a Smernica neumožňujú neobmedzené vrátenie príspevkuakcionára do vlastného imania, je potrebné hodnotiť pozitívne, nakoľko takáto právna úprava slúži na ochranu veriteľov spoločnosti. Rozhodne by predmetné ustanovenia Obchodného zákonníka nemali byť novelizované.

Pokiaľ slovenský Obchodný zákonník neumožňuje vytvárať ostatné kapitálové fondy a tým aj vlastné imanie spoločnosti vkladom, neznamená to, že má nedostatky. Používanie pojmu „vklad“ pri zvyšovaní vlastného imania akcionárom mimo navýšenia základného imania evokuje predstavu o možnosti nároku akcionára na vrátenie „vkladu“. Takýto nárok je však výslovne zakázaný Smernicou a bol by v rozpore s oprávnenými záujmami veriteľov spoločnosti.

V Pôvodnom článku a v Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. sa autor dopúšťa v svojej argumentácii zásadnej chyby, keď sa snaží zmiešať do jedného právneho inštrumentu, ostatných kapitálových fondov, dva protichodné právne úkony: (1) bezodplatné plnenie akcionára do vlastného imania spoločnosti, ktoré sa stane vlastníctvom spoločnosti a (2) nárok na vrátenie dobrovoľného plnenia akcionára poskytnutého spoločnosti bez záväzku podriadenosti, ktoré spoločnosť musí na požiadanie resp. pri splatnosti akcionárovi vrátiť.

Autor pri svojej argumentácii mylne vychádza z nedokonalej interpretácie Obchodného zákonníka, ktorý pojem „ostatné kapitálové fondy“ výslovne nespomína, pričom autor v svojich argumentoch prehliada zákonné obmedzenia, ktoré sa vzťahujú aj na ostatné kapitálové fondy, nakoľko sú súčasťou vlastného imania, a to aj keď nie sú výslovne v zákone spomenuté.

Výslovne v Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. autor nesprávne uvádza, že „autori môžu uprednostniť“ ustanovenie § 179 ods. 3 Obch. zák. alebo ustanovenie § 179 ods. 4 Obch. zák. a podľa toho autori „prichádzajú k záveru, že výplata ostatných kapitálových fondov je alebo nie je možná“.

Ustanovenie § 179 ods. 3 Obch. zák. pozitívne vymedzuje, že medzi akcionárov je možné rozdeliť iba čistý zisk, okrem iného zvýšený o „nerozdelený zisk z minulých období a fondy vytvorené zo zisku, ktorých použitie nie je v zákone ustanovené“. Uvedené fondy však nepredstavujú len čistý zisk, predstavujú taktiež vlastné zdroje spoločnosti. Teda v rámci predmetného ustanovenia dochádza k rozdeleniu nielen čistého zisku, ale aj iných vlastných zdrojov spoločnosti, ktorými sú napríklad aj ostatné kapitálové fondy, vytvorené zo zisku.

Ustanovenie § 179 ods. 4 Obch. zák. negatívne vymedzuje, kedy spoločnosť nemôže rozdeliť čistý zisk alebo iné vlastné zdroje spoločnosti. Pod inými vlastnými zdrojmi spoločnosti sa výslovne myslia tie iné vlastné zdroje, ktoré uvádza § 179 ods. 3 lit. b) Obch. zák., čiže aj ostatné kapitálové fondy vytvorené zo zisku.

Z uvedených zákonných ustanovení vyplýva, že obe ustanovenia pojednávajú aj o výplate ostatných kapitálových fondov, vytvorených zo zisku, a obe uvedené ustanovenia výplatu takýchto ostatných kapitálových fondov za určitých podmienok umožňujú.

Žiaden autor nemôže „uprednostniť“ iba jedno z uvedených ustanovení. Bolo by to protizákonné, a navyše aj v rozpore so zdravým rozumom.

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD. autor uvádza, že svoje argumenty o možnosti výplaty ostatných kapitálových fondov naspäť spoločníkom opiera práve o ustanovenie § 179 ods. 4 Obch. zák., ktorý pojednáva o výplate iných vlastných zdrojov spoločnosti, nakoľko ostatné kapitálové fondy patria medzi „iné vlastné zdroje“ spoločnosti. K uvedenému je potrebné dodať, že ustanovenie § 179 ods. 4 Obch. zák. sa nevzťahuje na ostatné kapitálové fondy, vytvorené „vkladom“, pretože v takom prípade sa nejedná o ostatné kapitálové fondy, ale o niečo iné, pravdepodobne o bezdôvodné obohatenie. Keďže podľa § 58 ods. 1 a § 59 ods. 1 Obch. zák. nie je možné vytvárať akcionármi ostatné kapitálové fondy vkladom, vklad je možný iba do základného imania a vkladom sa akcionár musí podieľať na výsledku podnikania spoločnosti. Následne potom nemôže byť niečo, čo sa síce podľa Druhého článku Ing. Farkaša, PhD., označuje ako ostatné kapitálové fondy, ale vytvára sa „vkladom“ v rozpore so zákonom, byť vyplatené v súlade s § 179 ods. 4 Obch. zák. Jedna nezákonnosť robí celú transakciu nezákonnou.

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., autor taktiež prichádza k ďalšiemu nesprávnemu záveru, že reštrikcie, ktoré sa vzťahujú na iné položky vlastného imania, ktoré Obchodný zákonník upravuje (základné imanie, ážio, zákonné rezervné fondy a pod.) sa nevzťahujú na „vklady do ostatných kapitálových fondov“ z dôvodu, že „vklady do ostatných kapitálových fondov“ sú dobrovoľné.

Uvedený argument postráda akúkoľvek logiku. Skutočnosť, že bezodplatný príspevok spoločníka do vlastného imania (prostredníctvom príspevku do ostatných kapitálových fondov) je dobrovoľný, neznamená, že nepodlieha žiadnym zákonným obmedzeniam. Takéto tvrdenie nie je možné vyčítať zo žiadneho zákona a ide jednoducho o nezmysel. A už vôbec nie je možné tvrdiť, že takto sú chápané ostatné kapitálové fondy v Rakúsku.

Podľa rakúskeho práva je možné kapitálové rezervy vytvoriť príplatkami dobrovoľne. Nie je však možné ich dobrovoľne vyplatiť (ako mylne tvrdí v Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., autor), iba je možné dobrovoľne ich rozpustiť do výnosov („Auflösung“, nie „Ausschüttung“). A to je rozdiel. Z výnosov (zo zisku) ich môže spoločnosť vyplatiť iba v zákonom obmedzených prípadoch, a to bez rozdielu, či boli vytvorené dobrovoľne alebo nie.

4 Príplatky kapitálu akcionármi podľa rakúskeho Podnikateľského zákonníka

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., autor popisuje, ako sa „pozrel za hranice“ na riešenie problematiky ostatných kapitálových fondov v Rakúsku.

Podľa platného rakúskeho práva akciová spoločnosť vytvára kapitálové rezervy (Kapitalrücklagen), ktoré sú súčasťou vlastného imania. Slovenské ostatné kapitálové fondy vykazujú s kapitálovými rezervami podľa rakúskeho práva veľkú podobnosť, a aj určité rozdiely.

Vlastné imanie, a teda aj kapitálové rezervy (vytvárané podľa § 229 ods. 2 UGB) sa podľa rakúskeho práva vyznačujú nasledovnými vlastnosťami:

  1. sú podradené pri uspokojovaní v konkurze alebo likvidácii pohľadávkam veriteľov;
  1. podielnici na vlastnom imaní môžu získať z neho plnenie iba v prípade zisku, na strate sa podieľajú v plnom rozsahu vlastného imania;
  1. plnenia do vlastného imania sú časovo neobmedzené; a
 1. predčasné vrátenie vlastného imania podielnikom je možné iba obmedzene, pri dodržaní pravidiel ochrany veriteľov.

Spoločníci (akcionári) môžu prispievať do vlastného imania spoločnosti nad rámec navýšenia základného imania buď (i) príspevkami („Gesellschafterzuschüsse“) alebo (ii) úvermi  spoločníkov („Gesellschafterdarlehen“).

Kapitálové rezervy („Kapitalrücklagen“) sa podľa rakúskeho práva vytvárajú vždy príspevkami spoločníkov, na rozdiel od rezerv zo zisku („Gewinnrücklagen“), ktoré sa vytvárajú zo zisku.

Neviazané kapitálové rezervy sú vytvárané podľa § 229 ods. 2 bodu 5 UGB príplatkami („Zuzahlungen“) spoločníkov alebo iných prepojených osôb (napr. materskou spoločnosťou spoločníka). Tieto kapitálové rezervy sa stávajú v okamihu poskytnutia príplatku vlastníctvom spoločnosti a nie je možné ich požadovať späť. Z uvedeného dôvodu vykazujú najväčšiu podobnosť so slovenskými ostatnými kapitálovými fondami. Na rozdiel od slovenského práva, príplatky do neviazaných kapitálových rezerv spoločníkom nie je potrebné vytvárať darom alebo iným bezodplatným plnením na základe zmluvy podľa iného zákona, pretože ich tvorba priamym príplatkom spoločníkom alebo inou prepojenou osobou je výslovne zákonom uvádzaná a umožnená.

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., autor nesprávne uvádza, že použitie uvedených príplatkov prepojených osôb nie je v UGB regulované. V zmysle ustanovenia § 231 ods. 2 bodu 24 UGB sa vo výkaze ziskov a strát („Gewinn- und Verlustrechnung“) vykazujú, pri použití postupu zohľadňujúcom celkové náklady („Gesamtkostenverfahren“), aj rozpustené kapitálové rezervy.

V zmysle ustanovení rakúskeho práva, kapitálové rezervy je možné vyplatiť spoločníkom (akcionárom) iba cez ich rozpustenie do výnosov a navýšenie zisku o ich výšku. Uvedené kapitálové rezervy tvorené príplatkami prepojených osôb sú označované ako neviazané, pretože ich rozpustenie do výnosov spoločnosti a následná výplata spoločníkom prostredníctvom dividendy nepodlieha žiadnym zákonným obmedzeniam, s výnimkou obmedzení výplaty dividend.

V Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., autor ďalej veľmi všeobecne uvádza, že neviazané kapitálové rezervy podľa § 229 ods. 2 bodu 5 UGB je možné kedykoľvek vyplatiť. Neuvádza však, komu ich môže spoločnosť vyplatiť a akým postupom, čo je pre posúdenie ich možnosti priameho vyplatenia spoločníkom rozhodujúce. Spoločnosť totiž nemôže vyplatiť poskytnuté príplatky do kapitálových rezerv priamo osobe, ktorá ich poskytla, a už vôbec nie v prípade existencie straty, resp. neuhradených strát minulých období. V tomto smere platia obmedzenia uvedené v článku 17 ods. 1 a ods. 3 Smernice aj v rakúskom práve.

V rakúskom práve nie je regulácia práva obchodných spoločností obsiahnutá v Podnikateľskom zákonníku. Rakúske právo týkajúce sa akciových spoločností je regulované v zákone o akciových spoločnostiach („Aktiengesellschaftsgesetz“, ďalej iba „AktG“), regulácia spoločností s ručením obmedzeným je obsiahnutá v zákone o spoločnosti s ručením obmedzeným („Gesetz über die Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, „GmbHG“).

V zmysle ustanovenia § 184 AktG, nesúceho nadpis „Zákaz platieb akcionárom“ („Verbot von Zahlungen an Aktionäre“), „finančné plnenia, získané rozpustením kapitálových rezerv a znížením základného imania, nesmú byť použité na rozdelenie akcionárom, a ani na oslobodenie akcionárov od povinnosti uhradiť vklady. Tieto finančné plnenia môžu byť použité výlučne na pokrytie strát a prípadne na poskytnutie plnení do viazaných kapitálových rezerv; toto je však možné iba v prípade, ak predmetné poskytnutie plnení je uvedené v rozhodnutí ako cieľ zníženia.“

Rovnako doslovne uvádza aj § 59 ods. 2 GmbHG ohľadom spoločností s ručením obmedzeným.

Obe uvedené ustanovenia vznikli priamym transponovaním ustanovení článku 17 Smernice do rakúskeho práva.

V zmysle uvedeného je zrejmé, že neviazané kapitálové rezervy, vytvorené príplatkami akcionárov, je síce možné hocikedy rozpustiť do výnosov spoločnosti, avšak je nemožné ich priamo vyplatiť akcionárom späť. Po ich rozpustení, nie vyplatení („Auflösung“, nie „Ausschüttung“) do výnosov navyšujú čistý zisk spoločnosti, ktorý je možný vyplatiť akcionárom vo forme dividendy pri splnení všetkých náležitostí článku 17 ods. 3 Smernice, transponovaných do rakúskeho práva, najmä po úhrade všetkých strát aj z minulých období.

Rakúske právo je v porovnaní so slovenským presnejšie iba pri definovaní možnosti vytvárania vlastného imania príspevkami spoločníkov, ktoré označuje pojmom „príplatky“ a sú spoločnosti poskytované bezodplatne. V slovenskom práve je potrebné poskytnúť spoločnosti bezodplatné príspevky do vlastného imania na základe zmluvy alebo úkonu, ktorý je regulovaný v iných zákonných ustanoveniach, napr. darovacou zmluvou, nepomenovanou zmluvou, atď. a ktorý spĺňa požiadavku bezodplatnosti pre spoločnosť.

Vo vzťahu k použitiu kapitálových rezerv, tvorených príplatkami spoločníkov je rakúske a slovenské právo v zásade rovnaké. Je to logické, pretože oba právne poriadky transponovali tú istú Smernicu. Oba poriadky zakazujú neobmedzené priame platby z vlastného imania v prospech spoločníkov. Spoločníci môžu získať plnenia z vlastného imania spoločnosti výlučne cestou výplaty dividend zo zisku, a to aj pri vlastnom imaní vytvorenom príspevkami spoločníkov.

Pre porovnanie, rakúske právo pozná taktiež inštitút úveru spojeného so záväzkom podriadenosti, navyšujúceho vlastné imanie spoločnosti, podobne ako je to riešené v § 408a Obch. zák.

V Rakúsku je na poskytovanie podriadeného dlhu prijatý samostatný zákon, Zákon o náhrade vlastného imania („Eigenkapitalersatzgesetz“, ďalej iba „EKEG“). Rakúsky zákon presnejšie definuje podriadené úvery spoločníkov ako náhradu vlastného imania, nie ako súčasť vlastného imania, nakoľko stále ide o úvery, na ktorých vrátenie majú spoločníci za určitých okolností priamy nárok, na rozdiel od vkladov a ostatných plnení, ktoré sú súčasťou vlastného imania.

V zmysle uvedeného zákona, každý úver poskytnutý spoločníkom v prospech spoločnosti, ktorá je v kríze, nahrádza vlastné imanie spoločnosti.

Spoločnosť je v kríze, keď je (i) platobne neschopná, alebo (ii) predĺžená, alebo (iii) ak podiel vlastného imania klesol pod 8% a fiktívne splatenie dlžôb bude trvať viac ako 15 rokov.

Bez zachádzania do prílišných detailov je možné skonštatovať, že uvedené úvery spoločníkov nahrádzajúce vlastné imanie majú rovnaké vlastnosti ako podriadený dlh podľa § 408a Obch. zák., avšak ich splatnosť nemôže nastať po uplynutí doby, ale až po pominutí stavu krízy spoločnosti.

Z uvedeného vyplýva, že rakúska a slovenská úprava navyšovania vlastného imania spoločnosti príspevkami alebo úvermi od spoločníkov je veľmi podobná. V dôsledku dlhšej právnej tradície je nesporné, že rakúska právna úprava je detailnejšia a poskytuje spoločníkom a spoločnosti viac variánt a kritérií pri tvorbe a použití vlastného imania príspevkami spoločníkov. V konečnom dôsledku však obe právne úpravy zodpovedajú Smernici a ostatným predpisom Európskeho práva, ako aj základným princípom ochrany veriteľov a ochrany spoločníkov.

5 Záverom

Na záver je možné uviesť, že tvorba vlastného imania finančnými príspevkami spoločníkov je možná, aj podľa slovenského práva.

Rovnako je možné ich použitie na výplatu v prospech spoločníkov, po ich rozpustení do výnosov a dodržaní ustanovení § 179 ods. 3 a ods. 4 Obch. zák. ako aj ostatných zákonných obmedzení na platby v prospech spoločníkov.

Naďalej však platí, že „vklady do ostatných kapitálových fondov“ možné nie sú.

A už v žiadnom prípade nie je možné priamo vyplácať spoločníkovi (akcionárovi) súčasti vlastného imania, hoci ich poskytol spoločnosti dobrovoľne. Výnimku tvoria zákonom výslovne definované možnosti, a to (1) zníženie základného imania, (2) výplata dividend z čistého zisku, (3) vrátenie podriadeného dlhu (§ 408a Obch. zák.) po jeho splatnosti a (iv) výplata podielu na likvidačnom zostatku.

Keby sa aj účtovali bezodplatné príspevky spoločníkov v okamihu ich zaplatenia spoločnosti do výnosov, ak by to účtovné predpisy umožňovali, vôbec by nebolo možné ich vyplatiť spoločníkom okamžite, ako mylne v Druhom článku Ing. Farkaša, PhD., záverom autor uvádza.

Predovšetkým, bolo by možné ich vyplatiť až po skončení účtovného obdobia, všetkým spoločníkom pomerne podľa pravidiel výplaty dividend v spoločnosti, nie iba spoločníkovi, ktorý príspevok poskytol, a najmä až po úhrade všetkých strát minulých období a plnení do zákonných fondov.

Takže naša polemika by vznikla aj v uvedenom prípade účtovného postupu, pretože autor v Pôvodnom článku tvrdil, že vlastné imanie je možné tvoriť „vkladom do ostatných kapitálových fondov“, a hocikedy je možné tento „vklad“ vrátiť vkladateľovi bez akýchkoľvek obmedzení. Dokonca autor tvrdil, že takýto „vklad“ do vlastného imania spoločnosti je možné použiť na navýšenie základného imania spoločnosti spoločníkom(!), pričom by vlastne spoločník zvyšoval svoj podiel na spoločnosti z majetku spoločnosti, poskytoval by akože nové imanie avšak splatil by ho už existujúcim imaním spoločnosti, takže by fiktívne navýšil svoj vklad v základnom imaní z majetku spoločnosti.

Pri takýchto navrhovaných protiprávnych postupoch a argumentácii je viac ako namieste zvažovať trestnoprávne dôsledky a je možné, že by mohlo dochádzať k skresľovaniu skutočností o finančnej situácii v spoločnosti, ktorá by v dôsledku vkladu do vlastného imania spoločnosti, ako ju uvádza Ing. Farkaša, PhD. „pomerne rýchlej procedúry“, mohla napr. neoceneným nepeňažným vkladom nezákonne zakryť záporné vlastné imanie. Na posúdenie právneho stavu by vôbec nemalo vplyv zaúčtovanie alebo nezaúčtovanie „vkladu do ostatných kapitálových fondov“ medzi výnosy.

Rovnako, argumentovať povrchnou a nesprávnou interpretáciou rakúskeho práva, jej domnelou konformnosťou s neplatnou smernicou Európskeho práva a tým dôvodiť nutnosť novelizácie slovenského Obchodného zákonníka, aby umožňoval neobmedzené rozdeľovanie vlastného imania v prospech spoločníkov bez akejkoľvek ochrany veriteľov, je prinajmenšom odvážne.

V jednej oblasti však je potrebné s návrhmi Druhého článku Ing. Farkaša, PhD., súhlasiť. Bolo by vhodné, aby v rámci novely Obchodného zákonníka bola priamo zadefinovaná možnosť pre spoločníkov a akcionárov, a možno aj pre iné prepojené osoby, aby mohli poskytnúť dobrovoľné bezodplatné príspevky priamo do vlastného imania spoločnosti, a to v samostatne definovanej forme príspevku, hoci aj do ostatných kapitálových fondov.

Taktiež by bolo dobré, aby novelou Obchodného zákonníka bolo jasne umožnené uvedené príspevky rozpustiť do výnosov spoločnosti, a to jednoduchým rozhodnutím valného zhromaždenia.

Po realizácii uvedených noviel by sa existujúca možnosť poskytovania bezodplatných príspevkov do vlastného imania jasne a bez zbytočných nejasností ohľadom tvorby a ich rozpúšťania do výnosov zakotvila do slovenského právneho poriadku, podobne ako je to uvedené v rakúskej právnej úprave, a to bez nutnosti používať náhradné riešenia cez poskytovanie darov alebo subvencií spoločníkmi.

JUDr. Mag. Ján Čarnogurský
(autor je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Viedeň)

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....