feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Januárové číslo bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO

Redakcia bulletinu Čarnogurský ULC PRO BONO pre Vás v týchto dňoch pripravila decembrové vydanie obsahujúce informácie o novoprijatých právnych úpravách.

 

PDF na stiahnutie

» ULC PRO BONO 01_2012

Články tohto vydania

2012/01 Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Národná rada SR prijala novelu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorá okrem iného upravuje príslušné ustanovenia zákona vo vzťahu k vykonávaniu verejného zdravotného poistenia vychádzajúc z aplikácie metodiky ESA 95. Novela doplnila i okruh ďalších výdavkov, o ktoré je počas rozpočtového provizória možné prekračovať zákonom určený limit 1/12 výdavkov v každom mesiaci rozpočtového provizória.
» Verejná správa  
2012/01 Novela zákona o sociálnych službách
V snahe riešiť pretrvávajúce problémy a krízovú situáciu vo financovaní sociálnych služieb a eliminovať riziko kolapsu existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktorý by ohrozoval základné ľudské práva a slobody prijímateľov sociálnych služieb, bola prijatá novela zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
» Iné  
2012/01 Novela zákona o účtovníctve
Novela zákona o účtovníctve zaviedla register účtovných závierok, od ktorého sa očakáva zníženie administratívnej zaťaženosti podnikateľských subjektov. Register účtovných závierok by mal prispieť aj k zlepšeniu dostupnosti a zvýšeniu kvality ekonomických a ďalších informácií o podnikateľských subjektoch v Slovenskej republike.
» Iné  
2012/01 Novela zákona o občianskych preukazoch
Od 1. júla 2012 sa budú vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom. Ich vydávanie je súčasťou procesu elektronizácie verejnej správy, v rámci ktorej by sa v budúcnosti mali úkony ako zmena trvalého pobytu, prihlásenie na úrad práce a iné úkony vykonávať prostredníctvom elektronických služieb.
» Iné  
2012/01 Zákon o bezpečnosti hračiek
Zavedenie prísnejších bezpečnostných noriem pre hračky, zákaz predaja hračiek, ktoré sú pevnou súčasťou potravinárskeho výrobku predstavuje len niektoré zo zmien, ktoré zavádza nový zákon o bezpečnosti hračiek. Jeho prijatím sa plne implementovala smernica Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti hračiek.
» Iné  
2012/01 Pripravuje sa v NR SR – novela zákona o verejnom obstarávaní
Po zavedení povinnosti elektronických aukcií novelou zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní sa v NR SR pripravuje ďalšia novela predmetného zákona. Zákon o verejnom obstarávaní predstavuje komplexnú právnu úpravu zohľadňujúcu právne predpisy EÚ pre predmetnú oblasť. Dôvodom novelizácie je potreba transpozície ďalšej smernice.
» Iné