feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články tohto vydania

2014/08 Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení
Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení priniesla viaceré zmeny. Ide napríklad o vyplácanie dôchodkov, podmienky vyplácania v prípade smrti, úprava procesu podania žiadosti o dôchodok, alebo predkladanie ponúk na vyplácanie dôchodkov dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a poisťovňami.
» Iné  
2014/08 Podnikanie na internete a jeho právna úprava
Internet sa v súčasnej dobe stáva čoraz viac nielen komunikačným prostriedkom, ale aj priestorom podnikania. Podnikanie na internete má s klasickým podnikaním niektoré spoločné znaky, avšak má aj svoje špecifiká. So špecifikami podnikania na internete a jeho právnou úpravou Vás oboznámime v našom článku.
» Podnikatelia  
2014/08 Nárok na dávku v nezamestnanosti
Každý z nás sa stretol so situáciou, že stratil zamestnanie a stal sa nezamestnaným. Obdobie nezamestnanosti so sebou prináša negatívne pocity a stratu príjmu. Preto je potrebné poznať svoje práva a nároky počas tohto obdobia.
» Iné  
2014/08 Doručovanie podľa Občianskeho súdneho poriadku
Doručenie písomnosti v civilnom konaní je dôležitou skutočnosťou zakladajúcou právne účinky písomností. Súd doručuje nielen rozhodnutia, ale aj iné písomnosti. Doručovanie prebieha podľa dôležitosti písomností. Podľa dôležitosti sa písomnosti doručujú do vlastných rúk, alebo doručujú nie do vlastných rúk a podľa dôležitosti písomnosti nastávajú doručením ich právne účinky.
» Iné  
2014/08 Výmaz záložného práva
V praxi sa fyzické aj právnické osoby veľmi často stretávajú so situáciami, v ktorých sú nehnuteľnosti zaťažené záložným právom. Tieto skutočnosti vyplývajú z príslušných listov vlastníctva a katastrov nehnuteľností. V našom článku sa dozviete akým spôsobom dochádza k výmazu záložného práva na nehnuteľnosti.
» Iné  
2014/08 Pripravuje sa v NR SR – Návrh zákona o dani z motorových vozidiel
Po schválení návrhu novely zákona o dani z motorových vozidiel by sa mal zmeniť aktuálne platný systém hradenia daní z motorových vozidiel. Vyplýva to z návrhu nového zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý bol dňa 22. augusta 2014 doručený do Národnej rady SR. Daň bude podľa dôvodovej správy spravodlivejšia, ekologickejšia a prehľadnejšia. Sadzby dane sa zjednotia a budú rovnaké pre celé Slovensko, pričom pri výške sadzieb bude veľkú úlohu zohrávať najmä ekologickosť vozidla a jeho vplyv na životné prostredie.
» Podnikatelia