feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Služby

Služby

Novela zákona o platobných službách
Účelom prijatia novely zákona o platobných službách je najmä ustanoviť základné požiadavky pre transparentnosť poplatkov účtovaných poskytovateľmi platobných služieb v súvislosti s platobnými účtami, vytvoriť základné pravidlá pre presun platobných účtov na vnútroštátnej úrovni, posilniť a zjednodušiť zapojenie spotrebiteľov do trhu s platobnými účtami. Novela by mala zlepšiť postavenie spotrebiteľa na platobnom trhu.
18.január 2016 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Novela zavedie podporu vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčí prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k televíznemu vysielaniu a rozšíri obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.
13.október 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Zákon o správcoch bytových domov
Účelom predloženého návrhu zákona je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov.
14.júl 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zdravotnom poistení
Novela prinesie zmeny nielen zákona o zdravotnom poistení, ale aj iných právnych predpisov. Ide o zmeny, ktoré vychádzajú z potrieb praxe, ako napríklad rozšírenie kompetencie všeobecných lekárov alebo zaradenie do zoznamu dlžníkov poistného na zdravotnom poistení. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.
13.apríl 2015 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v zdravotnej starostlivosti
Hlavným motívom zmien v zákonoch súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov. Podľa dôvodovej správy ide o jednoznačnejšie určenie čo sa považuje za súčasť zdravotného výkonu. Po novom sa ustanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
16.marec 2015 Všetky články tohto vydania  
Novely zákonov upravujúcich zdravotnú starostlivosť
Novelizáciou viacerých zákonov upravujúcich problematiku zdravotnej starostlivosti došlo k niekoľkým zmenám, ktoré reagovali na problematickú aplikačnú prax vo vybraných situáciách. Došlo k definovaniu konkrétnych ambulancií špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Rozširujú sa kompetencie orgánu príslušného na vydanie povolenia. Upravujú sa nové povinnosti poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Uvedené zmeny samozrejme nie sú jedinými, o ďalších čiastkových sa dočítate v našom článku.
18.jún 2014 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Zákon o sociálnej práci
Návrh zákona o sociálnej práci by mal upraviť sociálnu prácu, právne vzťahy súvisiace s výkonom sociálnej práce, ako aj právne postavenie a pôsobnosť Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti uvedená oblasť nie je právne upravená. Cieľom návrhu je podpora profesijného výkonu sociálnej práce.
18.jún 2014 Všetky články tohto vydania  
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
Nová právna úprava podrobnejšie upravuje informačné povinnosti predávajúcich a rozširuje formálne požiadavky na zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Súčasne podrobnejšie upravuje postup pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
14.apríl 2014 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Účelom návrhu novely je aktualizácia sporných ustanovení predmetného zákona, ako aj zvýšenie efektivity činnosti kontrolných orgánov. Navrhované zmeny by sa mali dotknúť napríklad predaja húb, potravín a lesných plodov, niektorých hračiek alebo rozsahu ambulantného predaja.
11.február 2014 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v príspevkoch na deti
Po novom sa zmenia viaceré dávky na deti. Od nového roka sa napríklad zlúči príspevok pri narodení dieťaťa s príplatkom k príspevku alebo sa sprísni vyplácanie rodičovského príspevku. S uvedeným, ale aj s ďalšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.
29.november 2013 Všetky články tohto vydania