feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Služby

Služby

Novela zákona o elektronických komunikáciách
Novinky sa dotkli aj zákona o elektronických komunikáciách, ktorý ma štátu priniesť nástroj na kontaktovanie telefónnych čísel, nahlásených operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený nástroj má napomôcť pri realizácii kontroly prostredníctvom aplikácie eHranica, slúžiacej najmä na elimináciu prípadov zanesenia vírusu COVID-19 na územie Slovenskej republiky.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novinky v poskytovaní sociálnych služieb
Novelizovaná legislatíva v oblasti poskytovania sociálnych služieb sa snaží zamerať práve na tých najslabších členov spoločnosti. Zraniteľným osobám (napr. ŤZP, seniori, osoby s nepriaznivým zdravotným stavom...), ktorým sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby by sa malo v dôsledku prijatia novej legislatívy zlepšiť postavenie a posilniť ochrana ich základných ľudských práv.
11.jún 2021 Všetky články tohto vydania  
Novinky v oblasti koncesionárskych poplatkov
Aktuálna legislatíva prináša zmeny aj v oblasti koncesionárskych poplatkov. Doterajšia právna úprava koncesionárskych poplatkov predstavovala značnú administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty. Tie sú totiž oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov v prípade, že počet ich zamestnancov je menší ako traja. Preukazovanie počtu zamestnancov bolo však až doteraz práve na pleciach podnikateľských subjektov. Uvedená povinnosť by mala po novom prejsť na Sociálnu poisťovňu.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Novinky v zákone o veterinárnej starostlivosti
Zákon o veterinárnej starostlivosti prešiel začiatkom roka 2021 zmenami a doplneniami, týkajúcimi sa úpravy spôsobu získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely. Zmeny predstavujú úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v platnom znení.
14.apríl 2021 Všetky články tohto vydania  
Zmeny u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Dňa 13. mája 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 125/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
01.jún 2020 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o platobných službách
Účelom prijatia novely zákona o platobných službách je najmä ustanoviť základné požiadavky pre transparentnosť poplatkov účtovaných poskytovateľmi platobných služieb v súvislosti s platobnými účtami, vytvoriť základné pravidlá pre presun platobných účtov na vnútroštátnej úrovni, posilniť a zjednodušiť zapojenie spotrebiteľov do trhu s platobnými účtami. Novela by mala zlepšiť postavenie spotrebiteľa na platobnom trhu.
18.január 2016 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o vysielaní a retransmisii
Novela zavedie podporu vysielania slovenských hudobných diel v rozhlasovom vysielaní, uľahčí prístup osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k televíznemu vysielaniu a rozšíri obmedzenia mediálnej komerčnej komunikácie o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.
13.október 2015 Všetky články tohto vydania  
Pripravuje sa v NR SR – Zákon o správcoch bytových domov
Účelom predloženého návrhu zákona je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov.
14.júl 2015 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o zdravotnom poistení
Novela prinesie zmeny nielen zákona o zdravotnom poistení, ale aj iných právnych predpisov. Ide o zmeny, ktoré vychádzajú z potrieb praxe, ako napríklad rozšírenie kompetencie všeobecných lekárov alebo zaradenie do zoznamu dlžníkov poistného na zdravotnom poistení. S najdôležitejšími zmenami Vás oboznámime v našom článku.
13.apríl 2015 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v zdravotnej starostlivosti
Hlavným motívom zmien v zákonoch súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou je precizovanie ustanovení v súvislosti s vyberaním úhrad zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti od poistencov. Podľa dôvodovej správy ide o jednoznačnejšie určenie čo sa považuje za súčasť zdravotného výkonu. Po novom sa ustanovuje, za čo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca a čím nesmie podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
16.marec 2015 Všetky články tohto vydania