feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Novela trestného zákona

 Zákonodarná činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj zmeny v oblasti postihovania neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom (ďalej aj „LAHU“) a sprísnenie postihovania neoprávneného zaobchádzania s LAHU s cieľom posilnenia prevencie a ochrany obyvateľov pred závažnou trestnou činnosťou v súvislosti s neoprávneným zaobchádzaním s LAHU.

 
Novela zákona o príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

 Národná rada Slovenskej republiky sa v tomto legislatívnom období snaží vysporiadať aj so situáciami, v ktorých môže dochádzať k nespravodlivému odopieraniu prístupu fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím k príspevku, predstavujúcemu kompenzáciu takéhoto fyzického znevýhodnenia týchto osôb.

 
Novela zákona o životnom prostredí

Zmien sa v poslednom období dočkala aj oblasť ochrany životné prostredia, konkrétne naplnenie snáh o elimináciu negatívnych vplyvov, prameniacich zo spracovania rádioaktívneho odpadu, ktorý nebol vyprodukovaný na území Slovenskej republiky.

 
Zákon o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti

 Pandémia a s ňou súvisiace spoločenské reštrikcie so sebou priniesli aj nezanedbateľné ekonomické problémy. Európska komisia sa prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti snaží zabezpečiť podporu investícií a reforiem v jednotlivých členských štátoch Európskej únie a to s cieľom obnoviť európsku ekonomiky a urobiť ju viac odolnou na krízy rôzneho charakteru.

 
Zákon o Národnom inštitúte pre hodnotu a technológie v zdravotníctve

 Novinkou v oblasti zdravotníctva je vznik Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, ktorého cieľom má byť riešenie poradenských úloh spojených s hodnotením technológií vchádzajúcich do kategorizačného procesu a tiež riešenie otázok kvality, efektívnosti a udržateľnosti zdravotnej starostlivosti

 
Zákon o významných investíciách

Na jeseň sa Národná rada Slovenskej republiky nevyhla ani problematike vydávania osvedčení o významných investíciách. Významnú investíciu možno pri tom chápať ako investičný projekt, realizovaný právnickou osobou, ktorej zakladateľom je štát, vyšší územný celok alebo obec, ak o tomto investičnom projekte rozhodla vláda Slovenskej republiky ako o projekte, ktorý je vo verejnom záujme.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.