feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Iné

Iné

Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva
Aktualizáciou si po novom prechádza aj oblasť výkonu volebného práva. Novelou zákona o podmienkach výkonu volebného práva je napríklad rozšírenie voľby poštou zo zahraničia pre voľby prezidenta Slovenskej republiky.
17.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novinky v zákonoch v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel
Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky sa po novom dotkla aj oblasti inteligentnej mobility. Novelizácia viacerých právnych predpisov upravuje najmä podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel.
05.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o slobode informácií
Novelou zákona o slobode informácií sa napríklad odstraňujú niektoré funkčné nedostatky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe. Po novom dochádza ja k rozšíreniu informačnej povinnosti o nové subjekty.
05.január 2023 Všetky články tohto vydania  
Novela Civilného mimosporového poriadku
Novela Civilného mimosporového poriadku prináša najmä zmeny v oblasti pojednávaní v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.
02.november 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Činnosť Národnej rady Slovenskej republiky priniesla aj novinky v oblasti miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady.
02.november 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o výkone väzby
Zmeny sa po novom dotkli aj oblasti väzobne stíhaných osôb. Národná rada Slovenskej republiky začiatkom októbra prijala novelu zákona o výkone väzby, ktorá by mala priniesť čo najvyššiu formu efektivity humanizácie výkonu väzby.
02.november 2022 Všetky články tohto vydania  
Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach
Zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach sa kreuje právna úprava inšpekcie v sociálnych veciach, ktorou bude dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí dozorovanými subjektami a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie týchto povinností.
02.november 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o e-Governmente
Novela zákona o e-Governmente sa snaží reflektovať na niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy.
19.október 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o energetike
Jednou z najaktuálnejších tém posledných dní je práve otázka budúcich cien elektrickej energie a hroziaca energetická kríza. V reakcii na uvedené prichádza Národná rada Slovenskej republiky s novelou zákona o energetike.
19.október 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o občianskych preukazoch
Občiansky preukaz už dlhodobo predstavuje základný doklad, slúžiaci na identifikáciu jeho držiteľa. V kontexte neustáleho rozvoja informačných technológii sa však postupne dostávame do stavu, kedy občiansky preukaz nie je len kúskom papiera so základnými identifikačnými údajmi. Súčasťou občianskych preukazov sú po novom aj biometrické údaje v podobe odtlačkov prstov, či fotografie tváre.
19.október 2022 Všetky články tohto vydania