feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Novela zákona o kritickej infraštruktúre

Problematika tzv. aktív kritickej infraštruktúry vo všeobecnosti nevzbudzuje v povedomí širokej verejnosti výrazný záujem. Napriek tomu sa nepochybne jedná o veľmi dôležitú, ba až nevyhnutnú súčasť infraštruktúry štátu. Nové legislatívne zmeny v oblasti kritickej infraštruktúry sa týkajú predovšetkým možností štátu participovať na procese kontroly činnosti prevádzkovateľov prvkov kritickej infraštruktúry (ďalej len „prvok"), či procese zmien vlastníckych pomerov prevádzkovateľov prvkov. Po novom by tak mal štát vedieť efektívnejšie zabezpečiť plnenie svojich úloh vo výnimočných situáciách.

 
Nové pravidlá prideľovania evidenčného čísla vozidla

Oblasť prideľovania evidenčných čísel vozidla prechádza v tomto obdobím významným prerodom. Rokmi zaužívaná prax sa mení a po novom už označenie evidenčného čísla nášho vozidla nebude reflektovať okres evidencie vozidla. Zmeny v legislatíve by mali priniesť aj zefektívnenie a zhospodárnenie procesu prideľovania evidenčných čísel vozidla.

 
Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch

Jednou z najdiskutovanejších spoločenských tém posledných týždňov je nepochybne tzv. legalizácia cannabidiolu (CBD). Slovensko až doteraz ako posledná z krajín Európskej únie považovala CBD za psychotropnú látku. Zástancovia iniciatív o vyradení CBD zo zoznamu psychotropných látok argumentovali predovšetkým rôznymi vedeckými štúdiami, týkajúcimi sa zdravotných benefitov cannabidiolu.

 
Novinky v oblasti koncesionárskych poplatkov

Aktuálna legislatíva prináša zmeny aj v oblasti koncesionárskych poplatkov. Doterajšia právna úprava koncesionárskych poplatkov predstavovala značnú administratívnu záťaž pre podnikateľské subjekty. Tie sú totiž oslobodené od platenia koncesionárskych poplatkov v prípade, že počet ich zamestnancov je menší ako traja. Preukazovanie počtu zamestnancov bolo však až doteraz práve na pleciach podnikateľských subjektov. Uvedená povinnosť by mala po novom prejsť na Sociálnu poisťovňu.

 
Zmeny v oblasti označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov

Právna úprava v oblasti ochrany označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov sa na Slovensku vyznačuje predovšetkým existenciou rôznych a rozdielnych úrovní právnej ochrany. Na jednej strane stoja výrobky (napr. poľnohospodárske výrobky a potraviny, víno liehoviny...), ktorých ochranu zabezpečujú na úrovni Európskej únie nariadenia, na strane druhej sú zas výrobky, súhrnne označované ako tzv. nepoľnohospodárske výrobky, ktorých ochrana označení pôvodu a zemepisných označení na úrovni Európskej únie absentuje.

 
Novinky v zákone o veterinárnej starostlivosti

Zákon o veterinárnej starostlivosti prešiel začiatkom roka 2021 zmenami a doplneniami, týkajúcimi sa úpravy spôsobu získania odbornej spôsobilosti na vykonávanie úloh súvisiacich s manipuláciou so zvieratami používanými na vedecké alebo vzdelávacie účely. Zmeny predstavujú úplnú transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely v platnom znení.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.