feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Novela zákona o BOZP

Dôležitou súčasťou pracovnoprávnych vzťahov je bezpochyby aj oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Novela zákona o BOZP má ambíciu predovšetkým sprecizovať doterajšiu právnu úpravu a zosúladiť ju s potrebami aplikačnej praxe, či znížiť administratívnu záťaž.

 
Novela zákona o inšpekcii práce

V snahe o zefektívnenie organizácie a riadenia sústavy inšpekcie práce prináša náš zákonodarný zbor aj novelu zákona o inšpekcii práce.

 
Novela zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín

Po novom sa menia aj podmienky povoľovania, dovážania, vlastnenia alebo používania prekurzorov, a to práve novelou zákona o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov a výbušnín.

 
Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach

Národná rada Slovenskej republiky sa dotkla aj oblasti regulácie v sieťových odvetviach. Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach sa snaží predovšetkým zefektívniť prvok cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu.

 
Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

Národná rada Slovenskej republiky priniesla koncom marca 2022 aj nový zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý by mal byť vhodný najmä pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov, pre ktorých má priniesť rozšírenie možnosti výberu a ponúknuť riešenia pre občanov, ktorí aktívne využívajú právo na voľný pohyb.

 
Zákon o centrálnom registri účtov

Do slovenského právneho poriadku sa po novom dopĺňa centralizovaný automatizovaný mechanizmus, umožňujúci oprávneným orgánom verejnej moci, včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových účtov alebo platobných účtov vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej činnosti.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.