feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

 Novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dochádza k technickému zabezpečeniu fungovania Modernizačného fondu, prostredníctvom ktorého má Slovenská republika prijať z Európskej investičnej banky finančné prostriedky na financovanie podpory v zmysle schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

 
Novela zákona o elektronických komunikáciách

Novinky sa dotkli aj zákona o elektronických komunikáciách, ktorý ma štátu priniesť nástroj na kontaktovanie telefónnych čísel, nahlásených operátormi, ktoré sa zaregistrovali do sietí mimo územia Slovenskej republiky. Uvedený nástroj má napomôcť pri realizácii kontroly prostredníctvom aplikácie eHranica, slúžiacej najmä na elimináciu prípadov zanesenia vírusu COVID-19 na územie Slovenskej republiky.

 
Novela zákona o ochrane druhov voľne žijúcich a voľne rastúcich rastlín

 Novelizáciou si koncom roka 2021 prešla aj oblasť regulácie chovu voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín. Novinkou je napríklad zákaz držby a odovzdania vybraných druhov živočíchov do držby inej osoby na území Slovenskej republiky, a to najmä za účelom regulácie súkromných a komerčných chovov veľkých mačkovitých šeliem, medveďov a primátov.

 
Finančná pomoc pre seniorov

Snaha o zabezpečenie očkovania jednej z najviac ohrozených skupín obyvateľstva – seniorov, sa pretavila aj do legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky. Motiváciou mala byť pôvodne finančná čiastka 500 eur, v podobe očkovacie poukazu. Národná rada Slovenskej republiky však v priebehu legislatívneho procesu tento prístup zmenila a v rámci novely schválila motiváciu v podobe rôzne odstupňovanej finančnej pomoci pre seniorov.

 
Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Rok 2022 bude okrem iného unikátnym tým, že práve počas tohto roka sa po prvý krát uskutočnia v jeden deň voľby do orgánov samosprávy obcí a zároveň aj voľby do orgánov samosprávnych krajov. Novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva predstavuje rámec na prípravu podmienok pre prácu členov okrskových volebných komisií zodpovedných za zákonný priebeh hlasovania a sčítania hlasov, ako aj podmienok pre činnosť odborných sumarizačných útvarov zodpovedaných za spracovanie výsledkov volieb, pretože na nich budú kladené najvyššie nároky práve v tento volebný deň.

 
Prehľad aktuálnych schém štátnej pomoci pre podnikateľov

Podpora štátu vo vzťahu k osobám, podnikajúcim na jeho území je v dnešnej pandemickej dobe nesmierne dôležitá. V časoch hospodárskeho a ekonomického útlmu je množstvo podnikateľských subjektov na pokraji svojho prežitia, odkázaných práve na pomoc zo strany štátu. Na záver prinášame prehľad najdôležitejších schém štátnej pomoci pre podnikateľov.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.