feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Rekodifikácia Občianskeho zákonníka

Slovenská republika sa už niekoľko rokov pokúša zrealizovať rekodifikáciu súkromného práva. Predovšetkým základný právny predpis súkromného práva, Občiansky zákonník, je mnohými odborníkmi považovaný za predpis, nedostatočne reflektujúci zmeny, ktoré v spoločnosti v posledných desaťročiach nastali. Občiansky zákonník prijatý v roku 1964 tak podľa právnickej obce nedokáže napriek početným novelizáciám dostatočne reagovať na aktuálne praktické otázky súkromného práva. Rekodifikácia Občianskeho zákonníka, ako aj súkromného práva ako takého, prebieha na Slovensku už niekoľko rokov. Až v roku 2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo pracovné návrhy niektorých nových ustanovení Občianskeho zákonníka. Zámerom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky je postupne zverejňovať aj pracovné návrhy ďalších ustanovení budúceho Občianskeho zákonníka, ale aj zákona o obchodných spoločnostiach a družstvách. Cieľom zverejňovania uvedených pracovných návrhov jednotlivých ustanovení spolu s ich odôvodnením je najmä snaha vyvolať spoločenskú diskusiu a získať odborné podnety, ktoré by mohli navrhovanú právnu úpravu ešte modifikovať, prípadne zefektívňovať. Upozorňujeme preto, že materiály, ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejnilo, nemajú zatiaľ legislatívnu povahu. Jedná sa len o pracovné návrhy a ich obsah sa bude pravdepodobne ešte modifikovať.

 
Novela školského zákona

Novinky v legislatíve škôl a školských zariadení sa prejavili predovšetkým zavedením možnosti poskytovať povinné predprimárne vzdelávanie v „nesieťových" zariadeniach, ale aj úpravou financovania takýchto zariadení formou príspevku na výchovu a vzdelávanie.

 
Novela zákona o fonde na podporu kultúry

Jednou z aktuálnych legislatívnych noviniek je okrem iného aj modifikácia právnej úpravy organizácií národnostných menšín. Zmeny sa dotýkajú predovšetkým oprávnenia organizácie príslušnej národnostnej menšiny navrhovať svojho zástupcu, ktorý sa zúčastní na zhromaždení organizácií príslušnej národnostnej menšiny.

 
Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti

Aktuálnou a zároveň veľmi dôležitou témou je v súčasnej dobe plnej technických vymožeností bezpochyby bezpečnosť v oblasti kybernetiky. Je to práve oblasť kybernetickej bezpečnosti a jej právna úprava, ktorá počas leta prešla novelizáciou.

 
Novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie

Jednou z aktuálnych spoločensko-hospodárskych tém je aj otázka hľadania nových zdrojov pre výrobu elektrickej energie, či dosahovanie tzv. uhlíkovej neutrality. Aj Národná rada Slovenskej republiky prichádza s legislatívou, ktorá sa snaží prispieť k naplneniu európskych cieľov v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a dosiahnutiu uhlíkovej neutrality.

 
Novela zákona proti byrokracií

V aktuálnej legislatívnej činnosti Národnej rady Slovenskej republiky sa znova objavujú aj snahy o zníženie administratívneho zaťaženia fyzických a právnických osôb pri ich kontakte so štátnym aparátom. „Debyrokratizácia" sa dotýka predovšetkým vypustenia povinností predkladať orgánom verejnej moci viacero výpisov, či potvrdení.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.