feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO » Export, Import

Export, import

Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami
Novelou zákona o obchodovaní s emisnými kvótami dochádza k technickému zabezpečeniu fungovania Modernizačného fondu, prostredníctvom ktorého má Slovenská republika prijať z Európskej investičnej banky finančné prostriedky na financovanie podpory v zmysle schémy štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schémy štátnej pomoci na podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.
26.január 2022 Všetky články tohto vydania  
Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Novelizácia sa pred letom dotkla aj oblasti dovozu a vývozu predmetov kultúrnej hodnoty. Aké sú zmeny a novinky v prípade objektov, ktoré sú z titulu svojej kultúrnej hodnoty predmetom osobitnej právnej úpravy?
29.júl 2021 Všetky články tohto vydania  
Nový zákon o položkách s dvojakým použitím
Potreba prijatia nového zákona o položkách s dvojakým použitím vyplynula z neaktuálnosti znenia súčasnej právnej úpravy v oblasti obchodovania s tovarom dvojakého použitia a tiež z nutnosti zosúladenia národnej legislatívy v uvedenej oblasti s nariadením Rady (ES) č. 428/2009 zo dňa 5. mája 2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím.
21.marec 2011 Všetky články tohto vydania  
Zmluva o podpore a vzájomnej ochrane investícií s Ukrajinou
Dňa 20. augusta 2009 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o podpore a vzájomnej ochrane investícií, pričom dňom nadobudnutia jej platnosti skončila platnosť doterajšej Dohody medzi vládou SR a vládou Ukrajiny o podpore a vzájomnej ochrane investícií zo dňa 22. júna 1994. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame ďalšie informácie o tejto právnej úprave a v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti pobočku advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský v Kyjeve.
08.október 2009 Všetky články tohto vydania  
Dohoda o novom cestnom hraničnom priechode s Ukrajinou
Dňa 5. júla 2008 nadobudla platnosť Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna - Solomonovo. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám radi sprostredkujeme viac informácií a v tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj zmenu sídla pobočky advokátskej kancelárie ULC Čarnogurský v Kyjeve.
17.september 2008 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v Dohovore CMR
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol novelizovaný prostredníctvom Protokolu k Dohovoru CMR, ku ktorému pristúpila aj SR. Na základe Protokolu k Dohovoru CMR už pri obmedzení zodpovednosti dopravcu nie je smerodajná hodnota zlatého franku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime zmeny vyplývajúce z Protokolu k Dohovoru CMR, ktorého ustanovenia nadobudli pre SR účinnosť dňa 20. mája 2008.
25.august 2008 Všetky články tohto vydania  
Skončenie platnosti Dohody o vydávaní víz
V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že dňa 16. apríla 2008 sa skončila platnosť Dohody medzi vládou SR a vládou Ruskej federácie o zjednodušení vydávania víz slovenským a ruským občanom.
14.máj 2008 Všetky články tohto vydania  
Platobná neschopnosť aktuálne
Podrobné oboznámenie sa so znením vyhlášky MS SR č.643/2005, ktorá konkrétne vymedzuje v praxi doposiaľ vágne pojmy platobná neschopnosť a predĺženie.
03.február 2006 Všetky články tohto vydania  
Zmeny v exekučnom práve
Sumár zmien v oblasti exekučného práva, ktoré sa dotkli právnej úpravy výkonu rozhodnutia tejto jesene.
09.december 2005 Všetky články tohto vydania