feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Novela zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov

Regionálne rozdiely medzi jednotlivými okresmi Slovenska sú u nás dlhodobým a akútnym spoločenským problémom. Za účelom stierania týchto rozdielov v ekonomickej vyspelosti jednotlivých okresov existuje už dlhodobo systém pomoci najmenej rozvinutým okresom. V roku 2021 sa s cieľom zefektívnenia a zvýšenia účelnosti tohto systému zavádza v príslušnej legislatíve niekoľko noviniek.


 
Novela atómového zákona

Národná rada Slovenskej republiky sa po legislatívnych prázdninách nevyhla ani právnej úprave zákona o mierovom využívaní jadrovej energie, v rámci ktorého sa po novom vytvárajú podmienky na osobitné konanie o povolení na umiestnenie jadrového zariadenia.

 
Novela zákona o verejnej výskumnej inštitúcii

Zmeny sa po novom dotýkajú aj problematiky verejných výskumných inštitúcií. Novinky sa prejavujú najmä v zmenách zloženia niektorých orgánov verejných výskumných inštitúcií, zmenách v spôsobe kreovania niektorých orgánov verejných výskumných inštitúcií, či v znižovaní počtu dokumentov zakladaných do zbierky listín verejných výskumných inštitúcií.

 
Zmeny v zákone o SAV a v geologickom zákone

Novelizáciou prešla na jeseň roku 2021 aj legislatíva, týkajúca sa Slovenskej akadémie vied (ďalej len „SAV") ako jednej z našich základných vedeckých inštitúcií, ktorej činnosť je zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky.

 
Novinky v zákone o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania

Zmeny sa po novom dotkli aj legislatívy v oblasti vysokoškolského vzdelávania a zabezpečovania jeho kvality. Je to predovšetkým právna úprava zrušenia akreditácie habilitačného konania a akreditačného konania, ktorú novela do zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania prináša.

 
Novela leteckého zákona

Legislatívnym zmenám sa na jeseň roku 2021 nevyhla ani problematika leteckého zákona. Novelizácia sa týka predovšetkým oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.