feel the power!

Vyber vydanie PRO BONO

 

Bulletin PRO BONO

Bulletin Čarnogurský ULC PRO BONO je venovaný novoprijatým právnym úpravám a rôznym aktuálnym právnym otázkam. Vychádza raz mesačne a je zadarmo.

PDF na stiahnutie

Pre korektné zobrazenie PDF kliknite na linku pravým tlačítkom, zvoľte možnosť "Uložiť cieľ odkazu ako..." a otvorte PDF súbor priamo z Vášho disku.
  Archív »
Home » Bulletin PRO BONO

Články aktuálneho vydania PRO BONO

Konanie o žalobe proti nečinnosti orgánu verejnej správy

Keď orgán verejnej správy nekoná, ak konať má, môže účastník správneho konania podať žalobu na súd. Vo veci podanie predmetnej žaloby je nová právna úprava precíznejšia. Správny súdny poriadok po novom upravuje aj napríklad náležitosti žaloby, alebo povinnosť súdu sledovať odstránenie nečinnosti orgánom verejnej správy.

 
Novela zákona o pobyte cudzincov

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov sa dotýkajú najmä nových definícií niektorých pojmov a pravidiel pri overovaní pozvania. Rovnako tak sa zrýchľuje konanie o udelení prechodného pobytu pre špecifické kategórie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí zastupujú alebo pracujú pre centrum strategických služieb a ich rodinných príslušníkov alebo štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na základe podnikateľského zámeru realizovať v Slovenskej republike inovatívny projekt.

 
Novela zákona o sťažnostiach

Novela predmetného zákona novým spôsobom upravuje niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností. Zároveň konkretizuje obsah niektorých pojmov, úkonov a povinností, ktoré s problematikou vybavovania sťažností súvisia.

 
Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov

Dňa 1. Februára 2017 Národná rada SR schválila úplne nový zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov. Novým zákonom ide o zabezpečenie riadnej aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 59 - 92) (ďalej len „nariadenie"). Do právneho poriadku sa zavádza úprava nevyhnutná pre riadnu aplikáciu nariadenia.

 
Zákon o registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý stanovuje, aby každý zákonom určený subjekt vystupujúci v právnom vzťahu so štátom, v rámci ktorého čerpá finančné, resp. iné plnenia z verejných zdrojov, prostredníctvom súkromného sektora splnil novú registračnú povinnosť. Zákon predmetnú povinnosť prostredníctvom § 2 ods. 1 písm. b) deleguje okrem iných subjektov aj na advokátov.

 
Postup súdu pred začatím konania

V pokračovaní predstavovania nového Civilného sporového poriadku sa dostávame k jeho druhej časti, ktorá upravuje sporové konanie v prvej inštancii. V nasledujúcom článku sa oboznámime s postupom súdu po začatí konania a jeho úkonmi vo vzťahu k účastníkom sporového konania, ako aj úkony súdu vo vzťahu ku konaniu ako takému. Zároveň nová právna úprava zaviedla nový inštitút, a to predbežné prejednanie sporu.

 
   

Bulletin PRO BONO

Bulle­tin PRO BO­NO ad­vo­kát­skej kan­ce­lá­rie Čar­no­gur­ský ULC je ve­no­va­ný no­vop­ri­ja­tým práv­nym úp­ra­vám a rôz­nym ak­tuál­nym práv­nym otáz­kam. Mo­ni­to­ru­je všet­ky dô­le­ži­té práv­ne zme­ny v slo­ven­skom práv­nom po­riad­ku, kto­ré by Vás moh­li za­ují­mať a moh­li by sa tý­kať Va­šej čin­nos­ti či Váš­ho pod­ni­ka­nia.

Ad­vo­kát­ska kan­ce­lá­ria Čar­no­gur­ský ULC pos­ky­tu­je bulle­tin všet­kým jej od­be­ra­te­ľom za­dar­mo. Ak má­te aj Vy zá­ujem pra­vi­del­ne dos­tá­vať v elek­tro­nic­kej for­me kaž­dé vy­da­nie bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský  ULC PRO BO­NO vrá­ta­ne je­ho špe­ciál­nych vy­da­ní, v tej­to sek­cii sa mô­že­te za­re­gis­tro­vať a sú­čas­ne sa oboz­ná­miť s pred­chá­dza­jú­ci­mi vy­da­nia­mi bulle­ti­nu Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO.

Bez­plat­ná re­gis­trá­cia

Bez­plat­nou re­gis­trá­ciu vy­jad­ru­je­te súh­las so spra­co­va­ním Va­šich osob­ných úda­jov v zmys­le plat­nej le­gis­la­tí­vy Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

V prí­pa­de akých­koľ­vek otá­zok nás, pro­sím, kon­tak­tuj­te na e-mai­lo­vej ad­re­se pro­bo­no@ulcle­gal.com. Od no­vem­bra 2010 vy­chá­dza i sa­mos­tat­ný bulle­tin Čar­no­gur­ský ULC PRO BO­NO tý­ka­jú­ci sa práv­nych úp­rav v uk­ra­jin­skej le­gis­la­tí­ve. Dvoj­me­sač­ník je vy­dá­va­ný v uk­ra­jin­skom, rus­kom a an­glic­kom ja­zy­ku.